is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoegd van het een of van 't ander. Een dergelijke indicator is bijv. het lakmoes.

Verder zijn er noodig titreer-vloeistoffen. Deze worden verkregen door het aequivcUent-gewicht eener stof op te lossen in water tot 1 Liter. Onder het aequivalent-gewicht van een zuur verstaat men de hoeveelheid, die één gewichtsdeel waterstof bevat, die door metaal vervangen kan worden. Het aequivalent-gewicht van zoutzuur, HC1, van salpeterzuur, HNü,, en van elk één-basisch zuur is dus gelijk aan 't moleculair-gewicht; van zwavelzuur H,SO, is het de helft daarvan en van phosphorzuur, H..PO,, het derde deel.

Het, aequivalent-gewicht van een basis is het moleculair gewicht gedeeld door het aantal H-atomen, dat door een atoom van 't metaal vervangen kau worden, bijv. van Ca(OH), is het de helft van 't moleculair gewicht.

Van een normaal zout verkrijgt men het aequivalent-gewicht door t moleculair-gewicht te deelen door de valentie van 't metaal daarin aanwezig.

Een oplossing, die het aequivalent-gewicht eener stof, tot 1 Liter opgelost, bevat, heet een normale oplossing. Zoo is dus normaal

zwavelzuur een oplossing van H,SO, in water, die per Liter ^

Gr. : 49 Gr. H,SO, bevat.

Daar nu geen der anorganische zuren of bases absoluut ; watervrij te krijgen zijn, gaat men voor de bereiding van normale vloeistoffen uit van het organische zuur oxaalzuur:

COOH

•- 2 H.,0, dat kristalliseert niet 2 moleculen kristal-

COOH

water en zeer zuiver en droog te verkrijgen is. Het moleculairgewicht hiervan is 2 X 12 + 4 X 16 + 2 + 2 X 18 12ü en daar het zuur tweebasisch is, is het aequivalent-gewicht 63. Men doet dus 63 Gr. oxaalzuur in een zoogenaamde literkolf, zijnde een kolf niet langen hals, waarop een inerkteeken, tot waar zij gevuld moet zijn om 1 Liter te bevatten. Daarna lost men het'oxaalzuur op in water en vult tot het inerkteeken aan. Zoodoende verkrijgt men nu normaal oxaalzuur en daarmede bereidt niet dan andere normale vloeistoffen.

Ten slotte zijn nog noodig buretten, lange verdeelde buizen, van onderen gesloten met een kraan, waaruit men voorzichtig de titreervloeistof kan laten druppelen.

Men heeft ook vloeistoffen, die per Liter 1 l0 of 1 „m deel van het aequivalent-gewicht bevatten; men spreekt dan van 1 of 1 1(10 normaal.