is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paling van liet moleculair-gewicht en verdere vaststelling van de formule.

Ook kan men gebruik maken van de wet van Dulong en Petit: het product van de soortelijke warmte en het atoomgewicht van een element is altijd nagenoeg 6,4. Kent men dus de soortelijke warmte van een element, dan kan men het atoomgewicht berekenen. De metalen met hoog atoomgewicht voldoen liet beste aan deze wet.

Een ander middel 0111 tot de formule te komen is de wet van Mitscherlich : Isomorfe verbindingen hebben gelijksoortige samenstelling. Isomorf zijn twee verbindingen, wanneer zij in denzelfden kristalvorm kristalliseeren.

Zoo zijn bijv. isomorf de chloriden, bromiden en jodiden van K en Na; evenzoo de carbonaten van Ca, Ba, Sr.

De aluinen: AL,(S04)g + K,SO, + 24 H.,0 ,

Cr.>(SOt)3 + Na,S04 + 2-1 HX) .

Fe,(SO,j, + (NH,),SO, + 24 H.O ,

Mn,(S04)3 + K,SO; + 24 H20 ,

zijn alle isomorf en kristalliseeren in regelmatige achtvlakken. In de aluinen kan het Al vervangen worden door Fe, Mn en Cr en het K kan worden vervangen door Na en NHt.

Sommige stoffen, zooals salmiak, NH4C1, gaan bij verhitting in dampvorm over, maar splitsen zich dan ook in moleculen NH., en HC1. \ oor 1 molecule komen er dus 2, daardoor wordt dan ook het volume 2-maal zoo groot, als anders het geval zou zijn. Laat men de damp weer afkoelen, dan vereenigen zich de moleculen NH( weer met de moleculen HC1 tot Niï,Cl. Men noemt dit verschijnsel dissociatie. Heeft men den damp van NH4C1 op een zekere temperatuur gebracht, dan zullen er telkens weer evenveel moleculen NH,C1 zich terugvormen uit NH3 en HC1, als er ontleed werden. Er bestaat dan een toestand van bewegelijk evenwicht.

Ook andere stoffen kunnen dissocieeren; bijv.:

CaCO, = CaO + CO,.

Hier is een der ontledingsproducten vast.

Ammoniumsulfaat, (NH,),SO,, dissocieert reeds bij het koken zijner oplossing in H..SO, en 2 NII ,. Daar het ammoniak gemakkelijk verdampt, vindt men het in *t distillaat, dat dan alkalisch reageert, terwijl de kokende vloeistof vrij zuur bevat en zuur reageert.

Oxyden en zouten der metalen.

\ an alle metalen kent men oxyden. Sommige metalen oxydeeren gemakkelijk: van andere metalen zijn echter de oxyden slechts langs een omweg te verkrijgen.

De oxyden worden verdeeld in: