is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pu OH , HO.NO., p,—O.NO., i .-» tt r> t nuvA ->

—OH " HO.NO', Pb—O.NOÖ + _ ,0 ot ~ pb(NO:j).,.

In liet tweede geval ontstaan basische zouten, bijv.:

PbZoH + mN°2 = PbHoH °"' + H*° of = Pb(NOs)(OH) = basisch

loodnitraat.

—OH HO.NO., — O.NO, „ n , . , . ,

Bi_( )H -f = Bi— OH " + - 0 ®1(^H)2(N03) — basisch

_OH — OH bismuth-nitraat.

Dubbélzouten zijn verbindingen van 2 zouten, zooals bijv. de aluinen: A1,(ÖO,)3 + K,SO, + 24 H.,0.

Oplossingen.

De metalen zelf zijn in geen enkele vloeistof oplosbaar. De amalgama's zou men oplossingen der metalen in kwik kunnen noemen.

De basische hydroxyden van K en Na lossen zeer goed op in water. Baryum- en raloiiun-hydroxyde lossen minder goed op. Van de andere metalen zijn ze onoplosbaar.

De basische oxyden van K. Na. Ca. 13a on Sr lossen op in water onder vorming van hydroxyden. De andere basische oxyden zijn onoplosbaar.

Alleen de sulfiden van h. Na en NH, zijn oplosbaar in water.

Alle chloriden zijn oplosbaar, behalve AgCl, PbCl, en Hg,Cl

Alle normale nitraten zijn oplosbaar.

Van de sulfaten zijn CaSO, en Ag,SO, weinig, HaSO,, SrSO, en PbSO, niet oplosbaar.

Basische chloriden, nitraten en sulfaten zijn in den regel onoplosbaar.

Van de normale carbonaten en phosphaten zijn alleen die van K, Na en NH, oplosbaar.

Wanneer door de oplossing van een zout een electrisehe stroom geleid wordt, ontleedt het zout en liet positief geladen metaal-ioon gaat naar de negatieve pool; het negatief geladen zuur-ioon gaat naaide positieve pool. Op deze wijze worden vele metalen zuiver bereid.

Sommige metalen worden verkregen door hunne oxyden of carbonaten met koolstof te reduceeren.

De metaalsulfiden worden tot dit doel eerst geroost, waardoor de oxyden ontstaan, die daarna door verhitting met kool worden gereduceerd.