is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel alle kwik-verbindingen, evenals kwik zelf. vergiftig zijn, is sublimaat een der hevigste vergiften. In zeer verdunde oplossingen is 't een goed desinfectie-middel.

V. Jlercuri-jodide, HgJ.,, ontstaat als rood neerslag door een oplossing van kaliumjodide te voegen bij een oplossing van een mercuri-zout:

HgCl+ 2 KJ = HgJ, + 2 IvCl.

Met meer kaliumjodide lost het weer op tot een dubbelzout. dat vermengd met een oplossing van kaliumhydroxyde dienst doet als reagens op ammoniumverbindingen (Nesslera reagens).

VI. Mercurisulfide, HgS, komt in de natuur voor als cinnaber of natuurlijk vermiljoen; 't wordt kunstmatig verkregen door kwik met zwavel te wrijven. Vermiljoen is een roode verfstof.

Zwavelwaterstof geeft in de oplossingen van kwikzouten een zwart neerslag van mercuri-sulfide:

Hg(NÜ,)2 + H,S = HgS + 2 HNO:i.

Zilver of' Argentum.

Dit is een der meest verspreide metalen; het komt gedegen voor en verder vooral als zilverglans, Ag.,S; ook met chloor verbonden komt liet voor.

Verder bevatten bijna alle soorten van loodglans kleine hoeveelheden zilver, die in liet ruwe lood overgaan. Om hieruit volgens clc methode van Pattixson het zilver af te zonderen, wordt dit zilverhoudende lood gesmolten; daar nu een legeering van zilver en lood bij lager temperatuur smelt, dan lood zelf. kan dit laatste met een zeeflepel afgeschept worden, terwijl de legeering of het alliage nog vloeibaar is. Dit alliage wordt steeds rijker aan zilver en wordt eindelijk gegoten in een kroes of cupel van beenderaarde om afgedreven te worden, d. w. z. het bij de smelting gevormde loodoxyde trekt in den poreuzen wand van den kroes, tot eindelijk de glanzende gesmolten hoeveelheid zilver voor den dag komt; men noemt dit het blikken van het zilver.

Volgens de methode Parkes wordt liet alliage van lood en zilver met zink samengesmolten, waarbij dan bijna al liet zilver in het zink overgaat. Het mengsel van lood, zink en zilver wordt gegloeid en in aanraking met stoom onder lioogcn druk gebracht. Het hierbij gevormde zinkoxyde wordt door den stoom weggevoerd en daarna het loodoxyde weer afgedreven.

In Amerika worden de ertsen fijngemalen, vermengd met keukenzout en daarna met voorzichtig geroost kopersulfide of koperkies