is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chroom of chromium.

Het belangrijkste erts van chroom is chroomijzersteen, Cr„08. Fe O. Het metaal kan verkregen worden door het oxyde met aluminiumpoeder te reduceeren. Men kan het ook doen door verhitting met koolstof.

Chroom lijkt veel op ijzer en wordt ook veel met ijzer geallieerd om dit grootere hardheid en vastheid te geven.

Van chroom zijn bekend twee basische oxyden: Chromo-o.cyde,

Cr~0

Cr Ü en chromi-oxyde, | O en daarenboven nog een zuurvormend

CrUO

oxyde, CrO,.

Van het chromo-oxyde zijn de chromo-verbindingen afgeleid, die echter zeer onbestendig zijn.

Van de chromi-verbindingen noemen wij in de eerste plaats cliromihydroxyde, Cr2(OH),,, dat ontstaat door bij een oplosbaar chromizout een oplosbare basis te voegen. Cr,(OH)i; is een blauw-groen neerslag, dat bij verhitting overgaat in een groen poeder, Cr20,. Dit oxyde is een belangrijke groene verfstof. Men bereidt het gewoonlijk door kalium-bichromaat met zwavel te verhitten:

K2Cr207 + S = K2SOt + Cr,03.

Daar chromi-oxyde niet vergiftig is, is dit een belangrijk voordeel boven de meeste andere groene verfstoffen.

De chromi-zouten zijn af te leiden van het chromi-oxyde. Zij bezitten alle een schoone violette of groene klenr. Het voornaamste is het chromi-sulfaat, dat met het kaliuni-sulfaat kristalliseert tot chroom-aluin:

Cr2(S04)s + K.SO, + 24 H.,0.

Dit dubbelzout wordt verkregen door kalium-dichromaat, waarbij zwavelzuur is gevoegd, te reduceeren met zwavel-dioxyde, of een ander reductie-middel:

K2Cr207 + H2SO, + 3 S02 = Cr2(SO,)3 + K2SO, + H20.

Chroomzuur. Het anhydride hiervan, CrO:1, verbindt zich niet één molecule water tot chroomzuur: Cr()t + H2Ü = H2Crü,.

Twee moleculen chroomzuuranhydride geven met 1 molecule 11O dichroomzuur: 2 CrO, + H20 — H.,Cr20;.

Deze zuren komen dus overeen niet zwavelzuur, H2SO(, en dizwavelzuur, H2S207.

Smelt men een chroomverbinding samen met salpeter en kaliumcarbonaat, dan ontstaat een gele massa, het kaliumzout van chroomzuur, kuliumchromaat:

Cr20, + 2 K2C03 + 30 = 2 K2C1-0, + 2 CO,.