is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals men ziet. dient de salpeter alleen om zuurstof te leveren.

Voegt men bij de oplossing van het kaliumchromaat zooveel zwavelzuur, als noodig is, om de helft van het kalium te binden, dan ontstaat, een oplossing van kaliumdichromaat:

2 K2Cr0, + H2SO, = K2Cr207 + K.,S04 + H20.

Omgekeerd geeft kaliumdichromaat met kaliloog weer kaliumchromaat :

K,Cr207 + 2 KjOH = 2 KCr.Oj + H,,0.

Voegt men bij een geconcentreerde oplossing van kaliumchromaat sterk zwavelzuur, dan zet zich bij bekoeling het chroomtrioxydc, CrO., af:

K,CrO, + H,S0, = KaSO, + CrOs + H,0.

CrO:1 is zeer hygroscopisch en vervloeit dan tot chroomzuur, H2Cr04. Uit zuur is alleen in oplossing bekend. Chroomzuur is eeïi der sterkste oxydatie-middelen.

Voegt men hij een oplossing van een loodzout kaliumchromaat, dan ontstaat een neerslag van loodchromaat:

Pb(N03)2 + KCriOA.= PbCr04 + 2 KN08.

Loodchromaat wordt als verfstof gebruikt onder den naam van

cliromaatgeel.

Ook in oplossingen van zilver- en baryum-zouten geeft kaliumchromaat roode of gele neerslagen.

(Van de andere metalen, zooals wólframium en molybdaenium, die tot dezelfde groep als het chroom behooren, deelen wij alleen mede, dat het ammoniumzout van molybdaenzuur, (NH,).,MoO,, als reagens <)]) phosphorzuur wordt gebruikt.)

Mangaan of mauganesium.

Mangaan komt niet gedegen voor in de natuur, maar hoofdzakelijk als mangaanspaath, MnCO,, en als bruinsteen, Mn02.

Het metaal wordt verkregen door reductie van bruinsteen met aluminiumpoeder. Het wordt voornamelijk gebruikt als een bestanddeel van ijzer en vooral van staal.

Verschillende oxyden van mangaan zijn bekend:

Mn 70

Mangano-oxyde, Mn O en mangani-oxyde, | ^ O ; dit zijn basi-

Mn O

sche oxyden, waarvan de mangano- en de mangani-zouten worden afgeleid. Daarenboven hebben we nog MnOa en Mn207, de anhy-