is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 II III IV V VI VII VIII

Litliiiim 7 Beryllium '.ijBoriuiii 11 Carbuiiiuiii 12 Nitrogenium 14 Oxygeniuni 10 Fluooor I!)

Natrium 23iMagiie.sium lil Aluminium 27 Silicium 281'hosplior 31 Sulphur 32Chloor 35,5

l Fe 5(5

Kalium 39 Calcium 40Scandium 44| Titanium 48,Vanadium 51 Chroinium 52 Mangaan 55 Ni 58

I Cu 51 >

Cuprum (UZincum 05Gallinm 70 Gcrmaniuin 72'Arsonikuin 75 Selenium 79 Broom 80

Ituhidium 85 Strontium 87,5 Vttrium 8!) Zirconium 91Nioltium i)4 Molylitleen 9(1

Argentum 108 Cadmium 112Indium lllSlannum llSStiliium 120 Tellurium 125 Jodium 127

Caesium I33Baryum 137 Ytterl>ium 173 Tantalium 183 Wolframium 181 — Platina 195

Auruin 197 Hydrargvrum 200|Thallium 2041'lumbum 2ö7 Bismuth 208 —

— ] — | — Thorium 232 — Uranium 239 —

Ka vele vergeefsche pogingen om deze op zich zelf staande gevallen voor alle elementen onder één gezichtspunt te brengen, kwamen in Mesdelejeff en Lothak Meyer gelijktijdig op liet gelukkige denkbeeld om de elementen te rangschikken volgens de opklimmende atoomgewichten.

Als grondslag voor hun verdeeling werd de hypothese vooropgesteld, dat de eigenschappen der elementen periodieke functiën hunner atoomgewichten zijn. d.w.z. de physische constanten (zooals soortelijk gewicht, smeltpunt, enz.) en de chemische aard der elementen wijzigen zich regelmatig, wanneer wij de elementen volgens hunne atoomgewichten rangschikken, maar deze wijzigingen zijn slechts voor een beperkt aantal in dezelfde richting gelegen. Na <lit beperkt aantal (periode) krijgen wij een tweede reeks of periode, die in hoofdzaak dezelfde eigenschappen en onderlinge verschillen vertoont als de eerste: zoo zijn er <S perioden. We geven hier een overzicht van dit stelsel en nemen daarin ook enkele der niet door ons behandelde elementen op. Voor 't atoomgewicht is 't afgerond getal genomen, berekend op O = U».

De horizontale rijen zijn de perioden, de verticale verduidelijken liet terugkeeren van analoge eigenschappen.

De beide eerste perioden beginnen met een sterk electropositief éénwaardig metaal, de volgende termen der periode hebben toenemende valentie, het electro-positieve neemt al: het driewaardige borium is electro-