is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurig tot in centimeters, dan zou het neerschrijven van een cijfer dat hondersten van millimeters voorstelt niet alleen noodeloos omslachtig zijn, maar bovendien een valschen schijn van nauwkeurigheid geven.

Het verdient aanbeveling, hoogstens één decimaal meer aan te geven dan die waarvan men geheel zeker meent te zijn.

Worden uit getallen die zelf niet nauwkeurig bekend zijn door berekening andere afgeleid, dan is ook daarin geene volkomen juistheid te verwachten. Zoo zal b.v. ui\ de waarden die in § 1 voor het volume werden opgegeven nooit door interpoleeren de waarde bij eene tusschengelegen temperatuur tot in 7 decimalen nauwkeurig kunnen worden gevonden. Van daar, dat wij in § 6 de deeling van 0,000170X0,9 door 2,1 niet verder dan tot in de zesde decimaal hebben voortgezet.

Worden in een getal decimalen weggelaten, dan moet men het laatste cijfer dat men behoudt met de eenheid verhoogen, als het volgende cijfer boven 5 ligt. Zoo is b.v. 0,19 eene meer nauwkeurige verkorting van 0,186 dan 0,18 zijn zou.

$ 9. Grapliische voorstelling van den loop eener functie. Coördinaten. Behalve in eene tabel of eene formule kan men den loop eener functie, d. w. z. de wijze waarop zij verandert, ook in eene ftguiir uitdrukken. Deze veelvuldig gebezigde graphische voorstelling berust hierop, dat men de waarden van allerlei grootheden door de lengte van rechte lijnen kan aangeven. Is eene grootheid zelf eene lijn, dan kan zij in de natuurlijke grootte of op verkleinde of vergroote schaal in eene figuur worden gebracht. Wil men eene grootheid van anderen aard voorstellen, dan kan men, nadat zij in eene bepaalde eenheid is uitgedrukt, eene lijn a van willekeurige lengte kiezen om die eenheid aan te geven; bevat de grootheid p eenheden, dan is de gezochte voorstelling eene lijn die p malen de lijn a bevat.

üm nu een meetkundig beeld van den loop eener functie te krijgen, stelt men verschillende waarden van de onafhankelijk veranderlijke en de daarbij behoorende waarden van de functie door lijnen voor en neemt al die lijnen zoo in eene figuur op, dat men goed kan onderscheiden, welke lijnen op de eene en welke op de andere veranderlijke betrekking hebben en boven-