is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerstralen F P en G P, die naar het raakpunt getrokken worden. De normaal P B deelt den hoek tusschen de voerstralen middendoor.

Fig. 18.

De ellips is het meest gekromd aan de uiteinden der groote, het minst aan die der kleine as.

§ 16. Eenzijdige uitrekking en samendrukking van figuren. Men kan elke vlakke figuur eene dergelijke vorm¬

verandering doen ondergaan als die, waardoor wij uit een cirkel eene ellips kregen.

Te dien einde trekken wij in het vlak der figuur eene rechte

lijn O X (Fig. 18), laten uit de verschillende punten P, Q, enz. der figuur loodlijnen PA, Q B, enz. op O X neer en nemen op deze loodlijnen nieuwe punten p, g, zoodat

A p B q AP ~ BQ ~ 6nZ'

is. De punten p, q, enz. bepalen de nieuwe figuur.

Men kan zeggen dat men deze uit de oorspronkelijke gekregen heeft door alle afmetingen lood¬

recht op O X in dezelfde verhouding te verkleinen. De lengte van lijnen evenwijdig aan O X blijft onveranderd.

Zulk eene vormverandering kan eene eenzijdige samendrukking genoemd worden. Omgekeerd krijgt men P Q .. . uit p q ... door eene eenzijdige uitrekking.

Een voorbeeld van deze gedaanteveranderingen doet zich bij de graphische voorstelling eener functie voor. Men kan daarbij, zooals wij zagen, de lijnen die de eenheden voor de veranderlijke grootheden zullen voorstellen willekeurig kiezen. Heeft men nu