is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar men echter een oppervlak moeilijk in werkelijkheid kan construeeren, is deze handelwijze van beperkt praktisch nut. Dikwijls volgt men eene andere methode, die in het bovengenoemde voorbeeld hierop neerkomt, dat men een aantal kromme lijnen construeert, die, elk voor eene bepaalde temperatuur, het verband tusschen den druk en het volume aangeven.

§ 24. Bijzondere oppervlakken. Het is wenschelijk, nog met eenige andere oppervlakken dan de in de lagere wiskunde behandelde bekend te zijn.

ten cilinder vlak wordt beschreven door de beweging van eene rechte lijn die voortdurend dezelfde richting houdt en langs eene gegeven kromme lijn glijdt. Deze laatste heet de richtlijn, de rechte lijn de beschrijvende lijn. Is de richtlijn gesloten, dan wordt het cilindervlak buisvormig.

Het lichaam dat begrensd wordt door zulk een cilindervlak en twee onderling evenwijdige platte vlakken is een cilinder. De omwentelingscilinder is daarvan een bijzonder geval.

De inhoud van een cilinder wordt gevonden door de grootte van het deel dat door het cilindervlak uit een der genoemde platte vlakken gesneden wordt (grondvlak) te vermenigvuldigen met den afstand der twee platte vlakken {hoogte).

Een kegelvlak wordt beschreven door eene rechte lijn die, steeds door een vast punt (top) gaande, langs eene gegeven ki om me lijn (;richtlijn) glijdt. Is deze laatste gesloten, dan kan het kegelvlak met een plat vlak een lichaam begrenzen, dat den naam van kegel draagt. De omwentelingskegel is daarvan een bijzonder geval.

De inhoud van eiken kegel wordt gevonden door de grootte van het deel dat door het kegelvlak uit het genoemde platte vlak gesneden wordt (grondvlak) te vermenigvuldigen met een derde van de loodlijn, uit den top op dat vlak neergelaten

(hoogte).

Belangrijke oppervlakken ontstaan door de wenteling van eene kegelsnede om eene as van symmetrie. Door eene ellips om de groote ot om de kleine as te laten wentelen, krijgt Tuen omwentelingsellipsoïdes van verschillende gedaante.

Wanneer de kromme lijnen van Fig. 29, die dezelfde is als