is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

projectie van een ander punt dat eene gelijkmatige beweging langs een cirkelomtrek neeft.

Men ziet gemakkelijk in dat de projectie van P op eene willekeurige lijn in 't vlak van den cirkel zich op dergelijke wijze beweegt als het punt Q. In korte termen kunnen wij dus zeggen:

Eene enkelvoudige trilling is de projectie van eene gelijkmatige beweging in een cirkel op eene rechte lijn die in 't vlak daarvan ligt.

Fig. 48 doet de eigenaardigheden der enkelvoudige trilling

nader uitkomen. De punten 0, 1, 2, 3, enz. op den cirkel liggen op gelijke afstanden van elkander. Natuurlijk kan men de beweging meer in bijzonderheden nagaan, en op dezelfde wijze de plaats van het punt aangeven voor oogenblikken die b.v. een zestiende van den trillingstijd uiteenleggen.

In het bijzonder vestigen wij de aandacht op de volgende eigenschappen der enkelvoudige trilling.

a. Om, hetzij in de eene, hetzij in de andere richting, eene der helften A O en B O (Fig. 47) van de baan te doorloopen, heeft het punt het vierde deefvan den trillingstijd noodig.

b. Een willekeurig stuk der baan wordt, bij den heengang en den teruggang, in denzelfden tijd afgelegd.

c. Op twee oogenblikken die een halven trillingstijd van elkander verwijderd zijn, bevindt zich het trillende punt op gelijke afstanden, maar aan verschillende zijden van O, en beweegt het zich in tegengestelde richtingen.

d. De beweging is versneld terwijl het punt tot O nadert, vertraagd, als het zich van O verwijdert.

De afstand O A, de halve lengte der baan, wordt de am-' plitudo der trilling genoemd.

§ 52. Ander voorbeeld van het verband tusschen de beweging van twee punten. In het geval van de vorige § werd de beweging van Q door die van het punt P bepaald. Op