is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk een oneindig kleinen tijd door de lengte van dien tijd te deelen. Duidt men (verg. § 62) een oneindig kleinen tijd door d t aan en de verandering der snelheid v gedurende dien tijd door d v, dan is de versnelling

dv

t-dt (10)

Men kan de berekening uitvoeren zoodra v als functie van den tijd t gegeven is.

Wij merken bij deze formule nog het volgende op. Heeft men langs de baan van het punt een bepaalde richting als de positieve gekozen, dan wijst (§ 62) het teeken der snelheid v de richting der beweging aan. Ook de waarde die men voor q vindt, kan nu zoowel negatief als positief zijn. Hieraan beantwoorden de verschillende richtingen die de versnelling kan hebben. Is q positief, dan wil dat zeggen dat men, om de snelheid aan het einde van den tijd dt te krijgen, de snelheid aan het begin daarvan moet samenstellen met een oneindig kleine snelheid in de positieve richting; een negatief teeken van q geeft aan dat de oneindig kleine snelheid die het punt in den tijd d t krijgt bij de snelheid die het reeds had, de negatieve richting heeft.

Hebben q en v hetzelfde teeken, dus de versnelling en de snelheid dezelfde richting, dan is de beweging in den werkelijken zin van het woord versneld, terwijl zij vertraagd is, wanneer q en v tegengestelde teekens hebben.

§ 67. Yerfoand tusschen de snelheid van een punt en die van zijne projectie op een vaste rechte lijn. Zijn twee lichamen zoo met elkander verbonden, dat de beweging van het eene een gevolg is van die van het andere, dan hangen ook de gelijktijdige snelheden met elkander samen. De snelheid van het punt Q in Fig. 4!) hangt af van die van P en op dergelijke wijze wordt de snelheid van alle deelen van een stoomwerktuig door die van den zuiger bepaald. Wordt de tijd waarin deze heen- en weergaat, vergroot of verkleind, dan veranderen alle snelheden in het werktuig in dezelfde verhouding.

Verbeelden wij ons nu dat een punt P (Fig. 67) langs de