is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak heeft opgehouden te werken. De bal beschrijft een rechte lijn en komt tot rust na een afstand doorloopen te hebben, die van de geaardheid van het oppervlak van den vloer en den bal afhangt^ naarmate wij beide gladder maken duurt de beweging langer. Zoo komt men tot de voorstelling dat de oneffenheden der oppervlakken de oorzaak zijn van de vertraging der beweging en dat, als wij die oneffenheden geheel konden verwijderen, de bal altijd door met dezelfde snelheid zou voortgaan.

Uit deze en dergelijke verschijnselen heeft men de volgende stelling afgeleid: Heeft een lichaam waarop geen invloeden van buiten werken, eenmaal een snelheid, dan houdt het die voortdurend met dezelfde richting en grootte; het heeft een gelijkmatige rechtlijnige beweging.

Van de waarheid dezer wet is men overtuigd, niet omdat men feitelijk een lichaam dat in beweging verkeert, vrij kan maken van eiken uitwendigen invloed, maar omdat men, naarmate men daarin beter slaagt, de beweging meer en meer tot een gelijkmatige ziet naderen, en omdat nog nooit een afwijking van de gelijkmatige beweging is waargenomen, of er was ook een oorzaak daarvoor aan te wijzen.

De wet zegt uitdrukkelijk dat het lichaam in een rechte lijn zal voortgaan. Ook voor elke richtingsverandering kan men een oorzaak vinden. Niemand zal er aan twijfelen dat het een van de aarde uitgaande invloed is, waardoor de maan in een cirkel om de aarde loopt.

§ 75. Krachten. Zwaartekracht. Om natuurkundige verschijnselen beknopt en duidelijk te beschrijven is het noodig dat men een naam heeft ter aanduiding van de in de vorige § besproken uitwendige invloeden. Men is daarom overeengekomen, om, zoodra men ziet dat een lichaam zich in beweging stelt, of dat een reeds bestaande beweging in snelheid of richting wordt gewijzigd, te zeggen dat op het lichaam een kracht werkt, die dan als de oorzaak der beweging of der bewegingsverandering beschouwd wordt.

Aan elke kracht kent men een bepaalde richting en een bepaalde grootte toe.