is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volume heeft (§ 6). Wij noemen die eenheid het gewicht van een gram, of kortweg een gram.

Met behulp van de tabel van § 6 kunnen wij gemakkelijk het gewicht van een c.&l3 water van een andere temperatuur berekenen. Bij verwarming van 4° tot 10° wordt voor een bepaalde hoeveelheid water het volume maal grooter.

u,yyyo/7 °

Daar het nu gebleken is dat het gewicht van een lichaam niet verandert als men het verwarmt, moet het gewicht van 1,000124 M3

0,999877 water van lü3 nog altijd een gram zijn; hieruit

volgt dat I c.M" dan ^'qqq^J = 0,99975 gram weegt.

Om nu b.v. het gewicht van een stuk lood in deze eenheid uit te drukken hebben wij slechts na te gaan hoeveel c.M3 water men in het bakje moet brengen om dezelfde uitrekking te krijgen, als door het lood wordt teweeggebracht. Op dezelfde wijze kan ook een kracht die wij met de hand op het ondereinde der veer uitoefenen, of een electrische of magnetische aantrekking die op een aan de veer gehangen lichaam werkt, in grammen en onderdeelen daarvan worden gemeten.

Wij behoeven wel niet te zeggen dat men het gewicht van een lichaam met een balans nauwkeuriger kan bepalen dan met een spiraalveer. Wij onderstellen echter bij deze beschouwingen dat men een veer gebruikt omdat men daarmee ook allerlei andere krachten gemakkelijk kan meten.

In werkelijkheid wordt het gewicht van een lichaam niet rechtstreeks vergeleken met dat van een zeker volume water, maai met dat van „gewichten", d. w. z. van metaalstukken die rechtstreeks of indirect met een hoeveelheid water zijn vergeleken. Er is nu maar eenmaal een onderzoek noodig geweest, waarbij de ruimte die een hoeveelheid water inneemt, moest worden gemeten, en hierin is een groot voordeel gelegen, daar het moeilijk is deze meting nauwkeurig uit te voeren. Dit is zoo zeer het geval, dat men zooveel mogelijk een volumebepaling door een weging vervangt; men meet b.v. dikwijls het inwendige volume van een