is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen, onafhankelijk is van de snelheid die het stoffelijk punt reeds aan het begin van den tijd t kan hebben. Welke richting en grootte deze snelheid ook heeft, het punt zou altijd daarbij nog de snelheid Pa of de snelheid Pb (Fig. 76) krijgen, wanneer öf alleen de eene of alleen de andere kracht werkte, en het krijgt bij de reeds bestaande snelheid de door P c voorgestelde als het aan de twee krachten tegelijk moet gehoorzamen.

De stelling dat twee krachten die tegelijk op een stoffelijk punt werken daaraan dezelfde snelheden geven, die zij, alleen werkende, ten gevolge zouden hebben, is, zooals gezegd werd, uit de ervaring afgeleid. De juistheid daarvan kan intusschen niet door één enkele proef worden aangetoond. Is de stelling b.v. bewezen voor de spanningen van koorden, dan volgt daaruit nog volstrekt niet dat zij ook voor d» aantrekkingen en afstootingen tusschen magneetpolen gelu De wet moet dus voor verschillende klassen van krachten afzonderlijk worden bewezen. Dit is niet altijd rechtstreeks gedaan; dat wij toch van de juistheid der wet overtuigd zijn, is te danken aan de overeenstemming van alle daaruit afgeleide gevolgtrekkingen met de werkelijkheid.

Met andere stellingen die in dit hoofdstuk werden besproken is het evenzoo gesteld. Bij de meeste krachten zou het niet gemakkelijk zijn door een eenvoudige, rechtstreeksche proef te bewijzen dat de versnelling die zij aan een zelfde lichaam geven, evenredig met de grootte der kracht is. Tot de uiteengezette grondbeginselen is men dan ook niet gekomen door een reeks van gemakkelijk uit te voeren proeven, maar door een lange studie der natuurverschijnselen.

§ 91. Ontbinding van de beweging en de kracht volgens twee onderling loodrechte richtingen. In Fig. 78 stelt LL de baan voor van een stoffelijk punt dat zich in het platte vlak XOY beweegt, P H de versnelling op zeker oogenblik en P F, met dezelfde richting als P H, de da» werkende kracht. Wanneer de massa door m wordt voorgesteld, heeft men :

P F = i# X P H.