is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door zijne elasticiteit tracht hij nu de as A terug te draaien, wat hij niet kan doen, maar hij tracht ook de doos in beweging Fig. 92. te brengen in de door de pijl aangegeven

richting. De draaiing die de doos op deze wijze krijgt, wordt op het raderwerk overgebracht.

Ten gevolge van de weerstanden in het raderwerk kan de trommel maar een langzame beweging aannemen en wordt, ook zonder dat men hem opzettelijk vasthoudt, het opwinden

mogelijk: het arbeidsvermogen dat men gedurende een korten tijd aan de veer meedeelt, dient om gedurende een veel langeren tijd arbeid te verrichten.

§ 118. Botsing van volkomen veerkrachtige lichamen.

Onderstellen wij dat de bollen waarvan in §100 sprake was, volkomen veerkrachtig zijn; de onderlinge werking zal dan nog niet zijn afgeloopen op het oogenblik waarop de in die § berekende gemeenschappelijke snelheid bereikt is. Daar nl. tot op dat oogenblik de middelpunten zijn voortgegaan tot elkaar te naderen, zijn de bollen nabij de aanrakingsplaats ingedrukt; door hunne veerkracht blijven zij elkaar dus afstooten en ondergaan de snelheden nog verdere veranderingen. Be eindsnelheden kunnen berekend worden, wanneer wij, behalve van het reeds in §100 toegepaste beginsel, van de wet van het behoud van arbeidsvermogen gebruik maken. Is nl. de aanraking der bollen opgehouden, dan zijn zij weer tot de oorspronkelijke gedaante teruggekeerd; alleen is de snelheid, en dus ook de kinetische energie van elk lichaam veranderd, maar het gezamenlijke arbeidsvermogen van beioeging zal na de botsing weer even groot zijn als daarvoor.

Laat mn mi, vl en va dezelfde beteekenis hebben als in § 100, maar laat nu en :r, de eindsnelheden van het eerste en het tweede lichaam zijn. Deze snelheden zullen, evenals v1 en v3, positief of negatief worden genoemd naar gelang van de richting die zij hebben.

De eerste bol heeft door de botsing een snelheid x1 — vj, de tweede een snelheid x3 — v3 ontvangen bij die, welke