is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed spreken (alleen is het wat gekunsteld) van een even grooten negatieven arbeid, die er op gedaan wordt. Oefent nl. het lichaam op een ander voorwerp waar het tegen drukt, een kracht K uit, en verplaatst zich het aangrijpingspunt in de richting dier kracht over een afstand s, dan zal, terwijl het lichaam een arbeid + Ks verricht, de kracht die op het lichaam werkt en die gelijk en tegengesteld aan K is, een arbeid — K s verrichten.

b. Als een punt, waarop de in richting en grootte stand¬

vastige kracht K icerkt, een icillekeurige verplaatsing A B (Fig. 94 en 95) ondergaat., verstaat men onder den arbeid het product van de kracht met de projectie A C van de verplaatsing op hare richting, en xcel wordt de arbeid positief genoemd, wanneer een verplaatsing van A naar C met de richting der kracht overeenstemt, en negatief, ivanneer zij tegengesteld daaraan is.

In het geval van Fig. 94 is dus de arbeid + K X A C,

en in het geval van Fig. 95

- K X A C.

Beide uitdrukkingen kunnen worden samengevat in den vorm

K X A B cos S,

waarin & de hoek is, dien de verplaatsing met de richting der kracht maakt.

Men kan het bovenstaande ook anders inkleeden. Da arbeid wordt nl. ook gevonden als men de verplaatsing vermenigvuldigt met de projectie van de kracht op de richting der verplaatsing en het product van het positieve of negatieve teeken voorziet, al naarmate die projectie dezelfde of de tegengestelde richting heeft als de verplaatsing.

c. Uit het onder b gezegde volgt:

Be arbeid van een kracht is 0, wanneer het aangrijpingspunt zich loodrecht op hare richting beweegt.