is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar deze grootheid van de plaats van het lichaam afhangt, heeft men er den naam arbeidsvermogen van plaats aan gegeven. Dikwijls zegt men ook dat het lichaam zelf dit arbeidsvermogen heeft. Tot deze niet geheel juiste spreekwijze is men gekomen, omdat men de middenstof buiten beschouwing wilde laten.

Er wordt nu weer voldaan aan den regel van § 114; daalt het lichaam een eind, maar niet geheel tot in het vlak V, dan is de arbeid dien het medium doet, gelijk aan de vermindering van zijn arbeidsvermogen. Is nl. de hoogte eerst h, en later h', dan is de daling in verticale richting h — h', en dus (§ 120, d), onverschillig langs welke lijn het lichaam uit den eenen naar den anderen stand is gegaan, de arbeid I' O1 h )• Daar het arbeidsvermogen van plaats eerst door P h en later door P h wordt voorgesteld, is werkelijk de arbeid der zwaartekracht gelijk aan de vermindering van het arbeidsvermogen van plaats.

Dat deze regel ook doorgaat wanneer h' > h is, in welk geval zoowel de arbeid als de vermindering van het arbeidsvermogen van plaats negatief wordt, behoeven wij nauwelijks te vermelden.

Er vallen nu een paar opmerkingen te maken, waartoe vroeger minder aanleiding bestond. Wij hebben in het begin van dit hoofdstuk de stelling uitgesproken, dat de arbeid dien een lichaam bij den overgang uit een zekeren begintoestand naar een zekeren eindtoestand verricht, gelijk is aan de vermindering van zijn arbeidsvermogen; daarbij stelden wij ons voor dat het arbeidsvermogen in eiken toestand een bepaalde waarde heeft. Nu kan het voorkomen dat de overgang uit den eenen toestand in den anderen op verschillende wijzen kan plaats hebben, nl. met nu eens deze en dan eens die tusschentoestanden, wat wij zullen uitdrukken door te zeggen dat de overgang langs verschillende wegen kan gebeuren. De zooeven genoemde stelling sluit klaarblijkelijk in zich, dat de arbeid van het lichaam bij elke reeks veranderingen waarin begin- en eindtoestand dezelfde zijn, dezelfde waarde heeft, ^as dat niet het geval, en had de arbeid bij den eenen weg