is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het krachtveld der zwaartekracht, dat de aarde omringt. Over een kleine uitgestrektheid, zooals die van de vertrekken waarin wij onze proeven nemen, mag men evenwel de krachtlijnen als evenwijdige rechte lijnen, de evenwichtsoppervlakken als platte vlakken loodrecht daarop, en de kracht als overal even groot beschouwen.

Een krachtveld met deze eigenschappen heet homogeen.

Met geringe wijziging geldt al het hier gezegde ook dan, wanneer afstootende krachten werken.

§ 12'J. Arbeidsvermogen van plaats bij een stelsel stoffelijke punten die elkander wederkeerig aantrekken of afstooteu. Wanneer wij van den stand van zulk een stelsel spreken, zullen wij daarbij denken aan de ligging van alle punten, zoodat men de plaats van elk punt moet aangeven om den stand van het stelsel te bepalen. Men kan nu weer aantoonen dat de arbeid der krachten bij een beweging alleen van den begin- en den eindstand afhangt.

Onder al de mogelijke standen kunnen wij er een uitkiezen, dien wij door de letter N zullen voorstellen en met welken wij alle andere zullen vergelijken. Be arbeid dien de krachten kunnen verrichten, als het stelsel uit een willekeurigen stand A in den stand N overgaat, wordt het arbeidsvermogen van plaats in den stand A genoemd.

Is nu A' een tweede willekeurige stand, dan heeft het stelsel ook in dezen een bepaalde potentieele energie, en de arbeid dien de krachten verrichten bij den overgang van A naar A' is gelijk aan de vermindering van het arbeidsvermogen van plaats.

Trekken de stoffelijke punten elkander aan, dan zal het arbeidsvermogen van plaats des te grooter zijn, naarmate zij verder van elkaar verwijderd zijn; zijn de krachten afstootend, dan neemt de potentieele energie bij verwijdering af.

In het algemeen wordt elk punt van het stelsel door alle andere of althans door eenige andere aangetrokken of afgestooten; men behoeft echter (§ 121) bij de bepaling van den arbeid de verschillende krachten die op een zelfde punt werken, niet eerst met elkander samen te stellen. Men kan verder gebruik maken van de omstandigheid dat twee punten gelijke en tegengestelde krachten op elkander uitoefenen; men kan bij de bepaling