is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

driezijdige pyramiden, dan hebben deze hunne zwaartepunten in het vlak dat evenwijdig aan het grondvlak op een afstand van dit laatste, gelijk aan een vierde der hoogte, gebracht wordt.

uit, in verband met de verdeeling in dunne plaatjes evenwijdig aan het grondvlak, leert ons dat het zwaartepunt ligt op de lijn die den top met het zwaartepunt van het grondvlak verbindt, en wel op een vierde der lengte, van dit laatste punt af gerekend. Deze stelling, die onafhankelijk is van het aantal hoekpunten, geldt ook voor een kegel.

e. Het zwaartepunt van een omwen¬

telingsoppervlak of een omwentelingslichaam ligt op de as.

f. Het zwaartepunt van een cirkelboog ligt op een afstand — — van het

b

middelpunt, als b de lengte van den boog, k de koorde en r den straal voorstelt.

Door een cirkelsector met den straal r te verdeelen in oneindig kleine driehoeken, die hun top in het middelpunt hebben, kan men aantoonen dat zijn zwaartepunt samenvalt met dat van den cirkelboog die in den sector met den straal r, concentrisch met den boog van den sector, wordt beschreven.

Het zwaartepunt van het gebogen oppervlak van een lolseyment of een bolschijf ligt op het midden der hoogte.

Dat van een kegelrormigen lolsector (het lichaam) met den straal r valt samen met het zwaartepunt van het binnen den sector liggende deel van een boloppervlak, dat met den straal ] r, concentrisch met het boloppervlak van den sector, beschreven wordt.

Evenals men het zwaartepunt kan aangeven bij een figuur die uit twee andere is samengesteld, kan men dit ook doen bij een figuur die het rerschil van twee andere is, waarvan de zwaartepunten bekend zijn. Op deze wijze bepaalt men het zwaartepunt van een afgeknotte pyramide, een afgeknotten kegel, het oppervlak van een cirkelsegment, een bolsegment (het lichaam) en een bolschijf.

§ 165. Koppels. Onder een koppel verstaat men een stelsel van twee evenwijdige, maar tegengesteld gerichte, gelijke krachten. Deze kunnen niet door een enkele kracht worden vervangen; immers, zulk een kracht kan een arbeid verrichten bij een verschuiving van het lichaam en een koppel kan dat niet.