is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten werken en zal de druk op een deel van het vlak niet meer evenredig met de uitgestrektheid daarvan zijn. Men kan zich evenwel rondom een punt P een zoo klein deel of element van het vlak voorstellen, dat de toestand in alle punten daarvan als gelijk mag beschouwd worden. Deelt men den druk op dit element door het oppervlak ervan, dan krijgt men den druk in P per vlakteeenheid.

Wordt de vlakteeenheid klein genoeg gekozen, dan kan men het element daaraan gelijk nemen. Menigmaal mag voor den druk per mM' de kracht worden genomen, die werkelijk op een mM2 wordt uitgeoefend.

Is er sprake van de grootte van den druk, dan xcordt altijd die per vlakteeenheid bedoeld, al wordt dit er niet opzettelijk bij vermeld.

Bij de bewegingsverschijnselen van vloeistoffen en gassen doen zich gevallen voor, waarin de wederkeerige werking tusschen twee deelen van de stof niet loodrecht op het scheidingsvlak staat; zulke gevallen blijven echter voorloopig buiten beschouwing.

§ 202. In een bepaald punt is de druk in alle richtingen even groot. Brengt men door een willekeurig punt P in het binnenste van een vloeibaar of gasvormig lichaam een vlakteelement achtereenvolgens in verschillende richtingen, dan is de druk daarop steeds even groot, zoodat men van „den druk in P" kan spreken zonder de richting van het vlak nader aan te geven.

Deze belangrijke wet is een gevolg van de groote bewegelijkheid der molekulen. Een vast lichaam kunnen wij eenzijdig samendrukken, en wanneer de staaf van § 168, a, nadat hij is samengedrukt en daarbij, zooals later za! blijken, in horizontale richting is uitgezet, door een nauwsluitenden koker omringd werd, zou hij tegen de zijwanden daarvan in het geheel niet drukken, maar alleen tegen het steunvlak bij B. Wordt echter een vloeistof die zich in een cilinder onder een zuiger bevindt, ineengeperst, dan trachten de deeltjes altijd ook zijdelings te ontwijken. Zijn zij daarin verhinderd, dan zijn zij in richtingen loodrecht op de as van den cilinder in dezelfde mate dichter bij elkaar gekomen als in de richting van die as.