is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde in de vloeistof van het vat A gestoken en, nadat hij geheel met de vloeistof gevuld is, bij q met den vinger gesloten. Dan bestaat binnen de buis bij q een druk die grooter of kleiner dan die van den dampkring is, naarmate q lager of hooger ligt dan de vloeistofspiegel in A. In

Fig. 190.

Fig. 191.

het eerste geval zal, na het wegnemen van den vinger, op de vloeistofmassa tusschen de vlakken p en q van boven een grootere druk werken dan aan de benedenzijde, de vloeistof zal dus uitstroomen. Daarentegen zal zij in het tweede geval naar A teruggedreven worden.

f. Communiceerende vaten met verschillende vloeistoffen. Barometer. In de U-vormige buis van Fig. 190 bevindt zich kwik van a tot b, en daarboven in het eene been water tot c. Daar in een punt van b en een tweede punt

dat in het andere been in hetzelfde horizontale vlak ligt, dezelfde druk moet bestaan, is de evenwichtswaarde

dat de hoogten van a en c boven dat horizontale vlak omgekeerd evenredig zijn met de dichtheden van kioik en water.

Men merke hierbij op dat in twee punten, die aan weerszijden even hoog liggen, maar boven b, dus in verschillende vloeistoffen, de druk niet dezelfde is.

Bij den gewonen bakbarometer, die in Fig. 191 wordt voorgesteld, moet in het horizontale vlak abd de druk overal even groot zijn. Terwijl aan den vloeistofspiegel in den bak de dampkringsdruk bestaat, heeft men, wanneer boven c een luchtledige ruimte is, binnen de buis bij d den druk die door de kwikzuil c d wordt teweeggebracht. De druk in den dampkring is dus gelijk aan den druk die, bij afwezigheid der lucht, aan den bodem van een met kicik gevuld vat zou worden gevonden, als de hoogte van de vloeistof