is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan men de snelheid in alle punten eener doorsnede als even groot beschouwen. Onder een doorsnede verstaan wij altijd die met een vlak loodrecht op de lengte der buis. Verandert de grootte daarvan van het eene punt der buis tot het andere niet of slechts langzaam, dan kunnen wij zeggen dat de vloeistof'deeltjes zich overal loodrecht op de doorsnede bewegen. Is dus S het oppervlak daarvan, en v de snelheid, dan is het volume dat per tijdseenheid door de doorsnede stroomt v S. Bij onsamendrukbare vloeistoffen, die de buis voortdurend geheel vullen, moet natuurlijk deze hoeveelheid voor elke doorsnede even groot zijn. In een cilindrische buis is derhalve de snelheid over de geheele lengte even groot; in elk ander geval verandert zij omgekeerd evenredig met de doorsnede.

Wij zullen ons gemakshalve tot bewegingen bepalen, die aanhoudend op dezelfde wijze plaats hebben. Bovendien zullen wij voorloopig aannemen dat de buis horizontaal ligt, of dat, wanneer dit niet het geval is, de werking der zwaartekracht, in vergelijking met die van den druk die de beweging veroorzaakt, mag worden verwaarloosd.

In gedachte kan men nu door twee dicht achter elkaar gelegen doorsneden een deel der vloeistof van de rest afzonderen en dit deel bij zijne beweging volgen, liet wordt door de vloeistof die er achter ligt vooruitgedreven, maar tegengehouden door de er voor liggende vloeistof. Naar gelang de resultante van de drukkingen de eene of de andere richting heeft, zal de beweging versneld of vertraagd zijn.

Is de buis overal even wijd, dan is de beweging gelijkmatig; er werkt dus geen kracht op het beschouwde vloeistofdeel; m. a. w., de druk aan de voor- en achterzijde is gelijk. Bestond een oogenblik aan de achterzijde een grootere druk, dan zou een versnelling en een kleine samendrukking van de meer naar voren gelegen vloeistof het gevolg zijn; dit zou voortgaan tot de druk weer overal even groot was geworden.

Anders is de zaak bij een buis die zich verwijdt of verengt. Als b.v. de vloeistof in de richting der pijlen door de in