is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, wat alleen mogelijk is als de werking der zwaartekracht door de ontstane drukverschillen wordt opgeheven.

De verlaging van den druk aan den top der buis is des te grooter, naarmate de buis langer is; daar de druk niet altijd kleiner en kleiner kan worden, moet bij voortdurende verlenging van de buis eindelijk de samenhang van de kolom verbroken worden, zoodat hij zich in druppels oplost.

Bepalen wij ons echter tot het geval van een samenhangende vloeistofzuil. Wordt de top der buis in gemeenschap gebracht met een vat dat met lucht gevuld is, dan zal deze zoolang daaruit weggezogen worden en door de vloeistof worden medegenomen tot de druk in het vat gelijk is aan dien, boven in de buis. Op dit beginsel berusten sommige wateren kwikluchtpompen. Het is duidelijk dat bij deze toestellen, wil men er een vrij goed luchtledig mede verkrijgen, de buis in het geval van water ruim 10 M., en in het geval van kwik ongeveer 76 c.M. lang moet zijn.

Gemakkelijk zal men nu inzien dat door het aanbrengen van een verticale buis beneden de opening ah van Fig. 197 (p. 328) de uitstroomingssnelheid toeneemt; daardoor wordt nl. de druk in a b kleiner dan hij eerst was. Men kan trouwens ook het benedeneinde der buis als de uitvloeiingsopening opvatten, zoodat toen in de formule (1) voor h een grootere hoogte moet nemen dan in § 209.

Eindelijk merken wij nog op dat ook een vloeistof die in afzonderlijke druppels door een verticale buis valt, aan den top daarvan een zuigwerking uitoefent, wanneer althans de druppels de buis geheel afsluiten. Elke druppel werkt als een zuiger en nadat hij, terwijl hij naar beneden gaat, eenige lucht uit een met de buis verbonden vat heeft doen toestroomen, kan een tweede druppel die lucht afsluiten en voor zich uitdrijven.

§ 213. Beweging van vloeistoffen door nauwe buizen. Een vloeistof kan zich nooit langs een vast lichaam bewegen zonder daarvan een zekere wrijving te ondervinden; bovendien bestaat zulk een kracht tusschen de deelen der vloeistof, die zich langs elkaar verplaatsen. (Jm van deze laatste kracht, de zoogenaamde inwendige wrijving (viscositeit) een denkbeeld te krijgen, ver-