is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelden wij ons twee vloeistoflagen A en B (Fig. 202), die zich evenwijdig aan het grensvlak V, beide naar rechts, bewegen, maar met ongelijke snelheden.

De laag A, die het snelst stroomt, wordt

dan door de andere tegengehouden, maar tracht omgekeerd deze mede te sleepen. Be gelijke en tegengestelde krachten die zij op elkander, evenwijdig aan V, uit¬

oefenen, hebben bij elke vloeistof bij een gegeven snelheidsver schil een bepaalde waarde per eenheid van oppervlak, zoodat voor elke vloeistof een coëfficiënt (wrijvings■ coëfficiënt) kan xcorden ingevoerd, met behulp waarvan de krachten in ieder geval kunnen worden aangegeven. Stelt men deze krachten samen met den normalen druk tusschen A en B, dan blijkt het dat de totale werking tusschen de lagen scheef met betrekking tot V gericht is, iets, waarop reeds in § 201 gedoeld werd.

Uit de waarnemingen heeft men afgeleid dat bij de beweging eener vloeistof door een buis meestal de uiterste vloeistoflaag geheel door den wand wordt vastgehouden. Deze laag oefent dan een vertragende werking uit op een volgende laag; deze weer op een derde meer naar binnen liggende, enz. Ten slotte bewegen zich die lagen het snelst, die het verst van den wand verwijderd zijn. Verdeelt men de vloeistofkolom in een buis van cirkelvormige doorsnede, door een groot aantal cilinders die met den buiswand de as gemeen hebben, in een vol cilindertje in het midden, en een aantal in elkaar passende holle kokers daarom heen, dan zal men zich gemakkelijk kunnen voorstellen hoe deze deelen der vloeistof, elk met zijn eigen snelheid, worden voortgeschoven. Iedere vloeistofkoker ondervindt daarbij zoowel aan de binnen- als aan de buitenzijde een wrijving, maar nadere beschouwing leert dat de wrijving aan de buitenzijde, die tegengesteld aan de beweging gericht is, do wrijving aan de binnenzijde overtreft, en dat dus voor eiken vloeistof koker de wrijving aan de beide zijden tezamengenomen zich tegen de beweging verzet.

Er moet nu, ook al is de buis overal even wijd, en dus de