is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AjA3, enz. van toepassing; men mag het gewicht van elke kolom berekenen alsof de lucht over zijne geheele hoogte dezelfde dichtheid had als aan den voet. Men vindt aldus

/), = 0,9998749 pt, pt = 0,9998749 p3, enz.,

m. a. w. de drukkingen vormen een meetkundige reeks. Op een hoogte van h M. wordt de druk

p = 0,9998749* pu waaruit voor de hoogte in Meters volgt

h = 18400 log

Op deze wijze zou men uit den barometerstand op den top van een berg, wanneer men dien aan het oppervlak der zee op 76 c.M. stelt, de hoogte van den berg kunnen afleiden. In werkelijkheid wordt de zaak iets minder eenvoudig, daar de temperatuur niet 0° is.

§ 218. Wet van Gay-Lussac. Ten einde, bij standvastiger) druk, de uitzetting van een gas door de warmte te onderzoeken, kunnen wij gebruik maken van een glazen bol die van een verdeelde buis voorzien is en in welken het te onderzoeken gas zich bevindt, afgesloten door een kleine kwikzuil in de horizontaal gelichte buis. Dit kwik verplaatst zich zoo gemakkelijk, dat de druk van het gas steeds gelijk aan dien van den dampkring is. Ter vereenvoudiging zullen wij onderstellen dat de barometerstand in den loop der proeven niet verandert en dat het vat zelf zich niet uitzet; in werkelijkheid moet met het oog op de volumeverandering van dit laatste een correctie worden aangebracht.

Wanneer men nu een aantal van de beschreven toestellen, met verschillende gassen gevuld, met elkaar vergelijkt, blijkt door deselfde temperatuurverhooging bij alle gassen het volume in dezelfde verhouding toe te nemen. Dit is de wet van GayLussao (1816). Zij geldt ook voor het geval dat men een gas onder een anderen druk dan dien van den dampkring neemt. Onderzoekt men nl. tweemaal de uitzetting, eens terwijl de druk steeds 1 atmospheer bedraagt en een ander maal terwijl hij op 2 atmospheren wordt gehouden, dan neemt weer bij een bepaalde temperatuurverhooging in beide gevallen het volume in dezelfde verhouding toe.

Wordt de toestel eerst in smeltend ijs gebracht en vervolgens in damp van water dat bij een barometerstand van 76 c.M.