is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand waarin gedurende eenig tijdsverloop evenveel deeltjes toeer worden opgebouicd als er worden ontleed, en dan zullen de hoeveelheden ontlede en niet ontlede stof, en daarmede alle waarneembare eigenschappen van de massa verder onveranderd blijven, al zijn het niet voortdurend dezelfde molekulen, die zich in ongeschonden staat in het gas bevinden. Men kan een op deze wijze ontstaanden stationairen of blijvenden toestand een toestand van evenwicht noemen, ofschoon hier bet woord „evenwicht" in een anderen zin wordt gebruikt, dan gewoonlijk in de mechanica het geval is.

Het evenwicht tcordt verbroken zoodra men de temperatuur verandert. Bij verwarming neemt het aantal ontledingen van molekulen, dat in een bepaalden tijd plaats heeft, toe, terwijl het aantal der verbindingen nog niet aanstonds grooter wordt. Weldra zal echter dit laatste aantal, juist omdat er meer vrije atomen of atoomgroepen zijn gekomen, weer zoover zijn gestegen, dat het opnieuw gelijk aan het aantal ontledingen is geworden.

& 223. Wet van Avogadro. Zijn twee lichamen die elkaar aanraken, wat de warmtewisseling betreft, in een toestand van evenwicht gekomen, hebben zij dus dezelfde temperatuur aangenomen, dan moet er een zekere betrekking bestaan tusschen de sterkte der molekulaire bewegingen in het eene en in het andere. Bij gasvormige lichamen is men er in geslaagd, die betrekking uit de theorie af te leiden; men heeft aangetoond \ dat bij dezelfde temperatuur in alle gassen de gemiddelde kinetische energie van de voortgaande beiceging van een molekuul even groot is.

Vergelijkt men verder twee gassen niet alleen bij dezelfde temperatuur, maar ook onder denzelfden druk, dan moet volgens het in § 220 gezegde, ook voor beide de gezamenlijke kinetische energie van alle in de de volume-eenheid aanwezige deeltjes even groot zijn. De beide stellingen met elkaar in verband brengende komt men tot de wet van Avogadro, die zegt, dat bij dezelfde temperatuur en onder denzelfden druk gelijke ruimtedeelen van verschillende gassen evenveel molekulen bevatten, dat dus de molekulaire gewichten evenredig zijn