is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinetische energie van deze molekulen even groot is als die der molekulen van elk ander gas bij dezelfde temperatuur.

Wij merken hierbij op dat splitsing der molekulen met een verhooging der geheele kinetische energie gepaard gaat (daar elk deeltje dat door de splitsing ontstaat, gemiddeld genomen, evenveel kinetische energie krijgt als een geheel molekuul) en dus toevoer van arbeidsvermogen vereischt. Deze laatste is trouwens ook noodig wegens de vermeerdering van het arbeidsvermogen van plaats.

§ 224. Diffusie van gassen. Als de gasmolekulen in het geheel niet tegen elkaar botsten, zouden zij wegens hunne groote snelheden reeds in een klein onderdeel van een seconde aanmerkelijke wegen in rechte lijnen doorloopen. Twee naast elkaar liggende gasmassa's zouden zich dus zeer spoedig met elkaar vermengen. De waarneming leert evenwel dat dit niet het geval is; wordt b.v. in den eenen hoek van een vertrek een gas ontwikkeld, dat aan zijn reuk kenbaar is, dan kan het vrij lang duren voor het aan de tegenovergestelde zijde wordt waargenomen.

Bit is een gevolg van de botsingen met andere deeltjes, die een molekuul naar de zijde van waar het komt kunnen terugwerpen; het beschrijft in een seconde een zigzaglijn, die wel vele honderden meters lang is, maar waarlangs het toch nog niet ver van het punt van uitgang behoeft gekomen zijn.

Een langzame vermenging of diffusie van twee gassen heeft intusschen altijd plaats; zij is des te trager, naarmate een molekuul meerdere malen tegen een ander stoot, naarmate dus de afstand dien het tusschen twee op elkander volgende botsingen doorloopt, kleiner is. Die afstand is natuurlijk niet voor alle molekulen dezelfde, zoodat er slechts van een bepaling van zijne gemiddelde waarde sprake kan zijn. Voor een dergelijke bepaling kunnen juist de proeven over de diffusie, alsmede andere verschijnselen, die wij in de beide volgende §§ bespreken zullen, worden gebezigd.

Om een denkbeeld te geven van de veelvuldigheid der botsingen vermelden wij, dat in waterstof van 0° onder een druk van 76 c.M. de bedoelde afstand gemiddeld slechts 0,000017