is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als b.v. in een gesloten vat een gasmassa gebracht wordt, die eerst maar een deel der ruimte inneemt, zal zij zich na eenigen tijd over het geheele volume verspreid hebben; de dichtheid zal, wanneer van den invloed der zwaartekracht mag worden afgezien, overal even groot zijn geworden, en wanneer die invloed merkbaar is, volgens een bepaalde wet van beneden naar boven afnemen.

Heeft men in het vat eerst een vloeistof en daar boven een ledige ruimte, dan zal de vloeistof, als de hoeveelheid ervan klein is, geheel in den gasvorm igen toestand overgaan, en zich als damp over de ruimte verspreiden. In een gegeven volume blijkt echter, bij bepaalde temperatuur, maar een bepaalde hoeveelheid vloeistof te kunnen verdampen; brengt men nog meer in het vat, dan ontstaat een toestand, waarin een gedeelte der vloeistof als zoodanig is overgebleven, en de ruimte daarboven damp van een bepaalde dichtheid d en een bepaalde spanning bevat. Men noemt dezen damp, die ten slotte in aanraking met de vloeistof bestaat, verzadigden damp.

Dezelfde toestand, waartoe wij zooeven gekomen zijn, ontstaat (bij dezelfde temperatuur) ook, wanneer eerst boven de vloeistof een damp aanwezig is met een grootere dichtheid dan de zooeven genoemde. Er zal dan een omzetting van damp in vloeistof plaats hebben, een verdichting of condensatie-, deze zal zoo ver gaan tot weer de dichtheid d bereikt is.

Wanneer in gevallen, zooals de hier besprokene, de eindtoestand bereikt is, zegt men dat het stelsel in evenwicht is gekomen. Als verdere voorbeelden van zulke evenwichtstoestanden kunnen nog dienen: een lichaam dat gedeeltelijk gesmolten is, een vaste stof, in aanraking met een „verzadigde" oplossing daarvan, en eindelijk het geval dat op water een laag aether gegoten is, waarbij het blijkt dat in het water een zekere hoeveelheid aether en in den aether eenig water oplost.

Als een stelsel bestaat uit verschillende, ieder op zich zelf homogene deelen, die geheel of ten deele uit dezelfde stoffen zijn samengesteld, onderscheidt men die van elkaar als verschillende phasen.