is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdringer heeft ten doel, terwijl hij op en neergaat, deze hoeveelheid lucht beurtelings in het verhitte of het afgekoelde deel van A te brengen en dus een hooge of lage temperatuur te doen aannemen. De daaruit voortvloeiende drukveranderingen worden gebezigd om den zuiger Z in een cilinder E, die met den luchtketel verbonden is, te doen heen- en weergaan. Men laat den zuiger naar buiten gaan, wanneer de verdringer hoog en naar binnen, wanneer hij laag geplaatst is.

De zuiger is op de gewone wijze verbonden met een as die van een vliegwiel is voorzien, en de verdringer ontvangt op de geschikte oogenblikken zijne beweging van deze as, waarmede hij door een mechanisme dat wij hier niet behoeven

te beschrijven, verbonden is.

§ 241. Stoomwerktuig. Als tweede voorbeeld diene de in Fig. 212 schematisch voorgestelde stoommachine. C is de cilinder met den zuiger Z, P de stoomketel, Q de condensator, d.w.z. een ruimte die door omringend koud water op een lage temperatuur T, wordt gehouden. In Flg' 212- den stoomketel bestaat een hooge

temperatuur Tj. ü is met r en door de buizen p en'q verbonden; deze kunnen naar willekeur worden geopend en gesloten.

Daar de spanning van den verzadigden waterdamp (§ 235) bij verhooging der temperatuur toeneemt, zal in P een hooge en in Q een lage dampspanning bestaan. Derhalve hebben wij, om den stoom

arbeid te laten verrichten, slechts de buis p te openen, als de zuiger stijgt en de buis als hij daalt; inderdaad is dan het benedenvlak van Z in die gevallen aan verschillende drukkingen onderworpen, bij de rijzing aan de spanning p, van den verzadigden damp bij de temperatuur 'I bij de daling aan de spanning pt bij de temperatuur Ts. Zoodra nl. de cilinder met Q in gemeenschap is gesteld, zal de stoom zich daarheen begeven en zich ten deele verdichten, zoodat de druk —pt wordt.