is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezen kringloop heeft 2 rj, de waarde v\, voor liet tweede de waarde

— vi. Derhalve moet i — >»' = 0, of »» = »»' zijn.

Om de beteekenis dezer uitkomst duidelijk in te zien, plaatsen wij ons voor een oogenblik op het standpunt van de vroegere theorie, volgens welke de warmte een stof zou zijn. Toen men van deze opvatting uitging, moest men natuurlijk aannemen dat een lichaam in den toestand A een bepaalde hoeveelheid warmte meer bevat dan in den toestand N, dat dus ook, hoe men den overgang ook doet plaats hebben, toevoer van een bepaalde hoeveelheid warmte vereiseht wordt. Dit is nu, omdat warmte verbruikt kan worden of ontstaan kan, niet waar, maar wel kan men, wanneer men zich tot omkeerbare overgangen bepaalt, van de som der gereduceerde warmtehoeveelheden zeggen, wat vroeger van de som der warmtehoeveelheden zelf gezegd werd.

De som der gereduceerde warmtehoeveelheden die men aan het lichaam moet geven, om het in den toestand A te brengen, wordt de entropie in dien toestand genoemd. Dit deze definitie kan het volgende worden afgeleid:

a. Bij een willekeurige omkeerbare verandering (geen //kringloop") is de aangroeiing der entropie gelijk aan de som der gereduceerde toegevoerde warmtehoeveelheden.

b. De entropie verandert dus niet bij een omkeerbare adiabatische uitzetting of samendrukking.

c. Daar een isothermische uitzetting van een gas toevoer van warmte vereiseht, is bij een bepaalde temperatuur de entropie van het gas des te grooter, naarmate het volume grooter is.

§ 253. Regels voor niet omkeerbare veranderingen. Laat

een stelsel door een of andere reeks van veranderingen, die niet omkeerbaar is, en die wij door P zullen aanduiden, uit den toestand A in den toestand 13 overgaan, en zij

? T

de som der gereduceerde toegevoerde warmtehoeveelheden. Wij kunnen ons verbeelden dat het stelsel door een nieuwe, en wel een omkeerbare, reeks van veranderingen, die wij door P' zullen voorstellen, uit den toestand B in den toestand A wordt teruggebracht; wij verkrijgen aldus een niet omkeerbaren kringloop. Voor de veranderingen P' is nu de som der gereduceerde toegevoerde warmtehoeveelheden (§ 252, a)

in — y,b,

als ifa de entropie in den toestand A en « de entropie in den toestand B is. Voor den kringloop is dus de meermalen genoemde som

U

rp + 1" fi,

Dit moet nu een negatieve waarde hebben, d. w. z.