is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Tabel II aan het einde van dit boek vindt men voor eenige stoffen de waarde van E in het C-G-S-stelsel van eenheden.

Dezelfde tabel geeft ook in dynes de kracht aan, die noodig is om een staaf van 1 c.M8 doorsnede te verscheuren.

De opgegeven getallen zijn alleen bestemd om tennaastebij het gedrag der verschillende stoffen aan te geven. Vaste lichamen kunnen nl. door geschikte bewerkingen in zeer verschillende toestanden- gebracht worden. Een stuk staal b.v. wordt, wanneer men het eerst gloeit, en dan plotseling afkoelt, breekbaar en hard, d.w.z. moeilijk te krassen en te vijlen, door langzame afkoeling daarentegen buigzaam en week. Dergelijke verschillen bestaan bij andere lichamen en als algemeenen regel kan men stellen dat de plujsische constanten eener vaste stof in meerdere of mindere mate afhangen van den toestand waarin zij door voorafgaande bewerkingen gebracht is.

Omtrent de in deze § besproken vormverandering moeten wij overigens nog opmerken dat alleen dan de staaf in al zijne deelen gelijkelijk wordt gedeformeerd, wanneer de uitrekkende krachten gelijkmatig over de eindvlakken verdeeld zijn. Bij een staaf die dun is in vergelijking met de lengte, doet trouwens de wijze, waarop de krachten worden aangebracht, weinig ter zake, maar bij een dikken en korten cilinder zullen krachten die in de middelpunten der eindvlakken aangrijpen, een geheel andere uitwerking hebben dan krachten die over die vlakken verdeeld zijn.

In de onderstelling dat de bedoelde gelijkmatige verdeeling p

bestaat, kan men - de spanning in de staaf per eenheid van s

u

doorsnede noemen. Verder is ^ de dilatatie per lengte-eenheid.

Blijkens de formule (2) is de elasticiteitscocfficient de verhouding tusschen deze beide grootheden.

De formule kan ook dienen om de samendrukking te berekenen, die een staaf door twee krachten aan zijne uiteinden ondergaat. De waarneming heeft nl. geleerd dat krachten die een staaf een zekere uitrekking geven, een even groote ver-