is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de punten van het eene schijfje langs die van het andere schuiven, behoeft de overeenkomst met de afschuiving van de vorige § wel geen toelichting en kan men gemakkelijk aangeven, welke spanningstoestand in den cilinder ontstaat.

Wij onderstellen dat de as loodrecht staat op het vlak der teekening en dat het lichaam door dit vlak volgens den cirkel C (Fig. 223) wordt gesneden, en stellen ons voor dat het uiteinde van den cilinder boven het vlak ... 00„

r i£. zaó.

der figuur met betrekking tot het andere uiteinde in de richting der pijlen wordt rondgedraaid. Wat boven een element der doorsnede bij a ligt, wordt dan over de stof die daar beneden ligt, verschoven in een richting loodrecht op Oa, en zal dus op de laatstgenoemde stof een tangentiale spanning

a b uitoefenen. Dergelijke spanningen, ten deele in de figuur voorgesteld, bestaan ook in andere punten der doorsnede.

Twee krachten, zooals die bij a en c, vormen een koppel en de geheele wederkeerige werking van de deelen der staaf, aan weerszijden van de doorsnede, komt dientengevolge op een enkel koppel neer. Bit moet nu in den evenwichtstoestand voor alle doorsneden loodrecht op de as even groot zijn; dan is nl. het deel dat tusschen twee doorsneden ligt, in evenwicht, daar de koppels die er aan zijne grensvlakken op werken, tegengesteld gericht zijn. Verder moet ook, als de gewrongen toestand zal blijven bestaan, op elk uiteinde van den cilinder een koppel werken, gelijk aan het zooeven genoemde; trouwens, als het eene uiteinde bevestigd is, is het voldoende, een koppel op het andere, het vrije uiteinde te laten werken.

Het moment van het koppel hangt af van den hoek van torsie, de afmetingen van den cilinder en den aard der stof. Met den hoek is het rechtstreeks, met de lengte omgekeerd evenredig. Dit laatste ziet men in, wanneer men den cilinder in gedachten door een vlak loodrecht op de as midden door deelt; elk deel ondervindt dan aan de uiteinden even groote koppels als de geheele cilinder, maar voor elk deel is de wringingshoek de helft van dien van het geheele lichaam. Wanneer