is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwik nog niet de helft van zijne geheele volumevermeerdering ondergaan hebben, en dus nog niet op 50° staan.

In een kwikthermometer heeft men eigenlijk met de schijnbare uitzetting van het kwik in glas te doen. Daardoor wordt de beantwoording der vraag, hoe hoog zulk een thermometer zal staan, wanneer de luchtthermometer 50° aanwijst, nog iets ingewikkelder. En zelfs zullen twee kwikthermometers die uit verschillende glassoorten bestaan, niet denzelfden gang vertoonen, daar die glassoorten bij de uitzetting niet dezelfde wet zullen volgen. Het verschil in de aanwijzing van een luchtthermometer en een kwikthermometer kan tusschen 0° en 100° één of twee tienden van een graad bedragen; boven 100° worden de afwijkingen nog grooter.

In vele gevallen kan men van de ongelijke aanwijzing van verschillende thermometers afzien. Bij nauwkeurige onderzoekingen worden, zooals reeds gezegd werd (§ 219), de temperaturen in graden van den luchtthermometer uitgedrukt. Dan hebben voor elk vast of vloeibaar lichaam de coëfficiënten (3 en y in de formule (2) bepaalde waarden. Deze waarden zouden geheel anders worden, als men t in graden van een kwikthermometer wilde uitdrukken.

§ 272. Verdamping van vloeistoffen. Maximum van span• ning van een damp. Wij zagen reeds in § 235 hoe een vloeistof in een ruimte die zij niet geheel kan vullen, geheel of gedeeltelijk in damp overgaat, en hoe bij gegeven temperatuur de damp een bepaalde spanning en ook een bepaalde dichtheid moet hebben om met de vloeistof in evenwicht te zijn; wij maakten ons verder een voorstelling van de wijze waarop dit evenwicht tot stand komt.

Den „evenwichtsdruk" p noemden wij den druk van den verzadigden damp. Men noemt hem ook dikwijls het maximum van spanning van den damp bij de gegeven temperatuur, een benaming, waartoe men op de volgende wijze gekomen is. Wanneer men een hoeveelheid damp, die eerst een kleinen druk uitoefent, bij de gekozen standvastige temperatuur samendrukt, verdicht zich de damp van zelf tot een vloeistof, zoodra de druk tot zeker bedrag p' is gestegen. Hoe groot