is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgesteld, die als een parallelogram kan worden opgevat, dus door het product van A B en B E, wanneer wij 13 E loodrecht op O V trekken.

Nu is AB de volumevermeerdering bij de isothermische uitzetting, die wij, daar zij oneindig klein is, d r zullen noemen, en B E is het verschil van de waarden die de druk p heeft bij de temperaturen 1?! en Ij. Deze zijn oneindig weinig van elkaar verschillend; wij zullen hun verschil door cl T voorstellen en onder dp de daaraan beantwoordende verandering van den druk verstaan. De arbeid wordt dan

W = dp dv.

Is E het mechanisch warmteaequivalent, dan is dus de in mechanisch arbeidsvermogen omgezette hoeveelheid warmte

^ W

Aan den anderen kant kunnen wij een uitdrukking voor Q, opstellen. Daartoe berekenen wij, hoeveel water er verdampt bij de door A B voorgestelde uitzetting. Stel, dat 1 gram verzadigde waterdamp bij de dan bestaande temperatuur het volume r.2 en 1 gram water het volume i\ inneemt, dan zou, wanneer 1 gram verdampt, het volume met vt — r, toenemen. Het is echter met d v toegenomen en er is dus

d v

gram

r, °

water verdampt. Noemen wij nu r de verdampingswarmte, dan wordt

Q, = -^ (5)

De verhouding van (4) en (5) is het nuttig efl'ect. Aan den anderen kant kan men dit, als men T, — T2 door d T en T, door T vervangt, voorstellen door

cTT T'

Men komt aldus tot de boven medegedeelde betrekking (3).

§ 277. Verband tusschen het smeltpunt en den druk.

liet evenwicht tusschen een vast lichaam en de vloeistof die daaruit door smelting ontstaat, heeft veel overeenkomst met dat tusschen een vloeistof en een damp. Is het stelsel aan een gegeven druk p blootgesteld, dan kunnen de twee phasen alleen bij een bepaalde temperatuur T, die men het vriespunt of smeltpunt noemt, naast elkaar bestaan. Voor water en ijs onder den druk van één atmospheer is deze „evenwichtstemperatuur" 0°; dit is dus de temperatuur van smeltend of vochtig ijs.