is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzonders zien gebeuren, en zou geneigd zijn, nog altijd van een vloeistof te spreken.

Het boven aangewezen verschil tusschen het gedrag van water en dat van koolzuur hangt hiermede samen, dat bij water de kritisghe temperatuur veel hooger ligt. Men heeft die op 400° geschat.

§ 281. Verdichting van gassen tot vloeistoffen. Wil men een gas in den vloeibaren toestand brengen, d. w. z. wil men een vloeibaar laagje, druppels, of zelfs maar een nevel zien ontstaan, dan is het blijkens het voorgaande noodig, het tot beneden de kritische temperatuur af te koelen. Bij zuurstof is deze laatste — 118°, bij waterstof — 244°. Van daar, dat deze lichamen langen tijd aan alle pogingen om ze tot vloeistof te condenseeren weerstand hebben geboden.

In de laatste jaren heeft men in het voortbrengen van lage temperaturen groote vorderingen gemaakt; alle gassen, het laatst de waterstof en het helium, zijn dientengevolge als lagen vloeistof, duidelijk afgescheiden van den damp, verkregen.

Om de temperatuur zoover te doen dalen, als bij deze onderzoekingen noodig was, heeft men twee middelen gebezigd. Vooreerst kan men een sterk samengedrukt gas zich plotseling laten uitzetten. Wij zagen reeds in § 229 dat hierbij de temperatuur daalt, omdat een uitwendige arbeid moet worden verricht, en kunnen daar nu bijvoegen dat dit, wanneer men met een groote dichtheid begint, eveneens het geval is omdat de aantrekkende krachten tusschen de molekulen moeten worden overwonnen. Wij merken hierbij op dat het niet goed uitvoerbaar gebleken is, door een enkele uitzetting een zeer lage temperatuur te bereiken. Dit gelukt eerst als men van een eerste, betrekkelijk geringe afkoeling gebruik maakt om de begintemperatuur bij de ontspanning van een volgende hoeveelheid gas te verlagen. Men laat daarvoor het ontwijkende gas strijken langs de aanvoerbuis van het samengeperste gas. Het is mogelijk op deze wijze lucht zoo ver af te koelen, dat zij vloeibaar wordt. Bij de toestellen van Linde wordt dit beginsel toegepast.

Het tweede middel bestaat hierin, dat men een vloeistof