is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vloeistof, rondom den cilinder en beneden U. De kracht K.2 is dus naar beneden gericht, en kan worden voorgesteld door

K.2 = — (3 L,

zoodat uit (11) volgt

h = (" — 0) L i s

Is de doorsnede een cirkel met den straal r, dan wordt dit

k= 2(g-|3).

r s

§ 287. Krachten, op vaste lichamen werkende, a. Worden twee goed gereinigde glasplaten in verticalen stand op kleinen afstand van elkaar in water geplaatst, zoo dat zij er een eind boven uitsteken en de vloeistof in de tusschenrnimte evenals in een capillaire buis opstijgt, dan wordt de eene plaat naar de andere toe getrokken. Dit hangt hiermede samen, dat bij een nadering het totale oppervlak der vloeistof kleiner kan worden, zoodat de vrije energie van het stelsel afneemt.

!t. Een dun metaalplaatje kan, als bet oppervlak vettig is en dus niet door water wordt bevochtigd, op deze vloeistof drijven. Men kan daarbij opmerken dat het iets inzinkt, maar de vloeistof sluit zich niet over het plaatje; het oppervlak loopt, van den benedenrand van het plaatje af, schuin buitenwaarts en naar boven. Het oppervlak van de vloeistof is nu grooter dan wanneer het een doorloopend horizontaal vlak was gebleven en zou kleiner worden als het plaatje zich iets naar boven verplaatste. Uit de molekulaire werkingen moet dus een kracht voortvloeien, die het plaatje omhoog drijft en die, gevoegd bij den gewonen hydrostatischen druk tegen het grondvlak, het lichaam draagt.

Wij construeeren een (denkbeeldigen) rechten cilinder, waarvan het bovenvlak even hoog ligt als de vloeistofspiegel buiten de inzinking, terwijl het grondvlak geheel in de vloeistof ligt en de mantel het drijvende lichaam op vrij grooten afstand omringt. Past men de stelling toe, dat het totale gewicht van alles wal in deze ruimte ligt, in evenwicht moet gehouden worden door de krachten welke die stofmassa van de omringende vloeistof ondervindt, dan kan men aantoonen dat de ruimte die wegens de aanwezigheid van het vaste plaatje niet met vloeistof gevuld is, een hoeveelheid van deze zou kunnen bevatten, even veel wegende als het drijvende lichaam.