is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Wijnantszn.,

zoon van Wijnant Johanszn. en van

(van blz. 39). Geboren omstreeks 1415.

wonende te Tiel.

Overleden Vó6r 1457. i) Huwt omstreeks 1440. Elisabeth ( dochter van

* Geboren

Overleden na 14^0 2\

Hunne drie kinderen waren : *)

') De schepenregisters van Tiel van 1434 tot 1457 ontbrekenin de acten van 1457 komt zijn vrouw als zjn weduwe voor' zoodat juist over den tijd, waarin hij leefde, de gegevens ontbreken.'

) Als „Elisabeth relicta Theodoricus Doyss de

?>eid e".komt z'j noS in acten van dat jaar te Tiel voor. •) Dit blijkt uit de volgende acte: „Gerardus van den oteenhuysse, ac eius uxor, vendiderunt Pa ulo filio Nyco"p3'' ,ad "SUS W'jnand'. Johannis et Hille filiorum " '1 Wijnandi 21 Wilhelmus Hollandsche Scilden etc. „anno 1457." Ook in een acte van 1461 noemt ,,W ij n a l'd u s a u 11 zijn broeder en zuster Johannes en Hille terwijl in een acte van 1462 genoemd worden W ij n a I d u s, Johannes en Hille „kynder" van „P a u I i W ij n a I d i". (Zie Schepensignaten van Tiel," deel 1457-1469). Over deze kinderen werd, ijkens verschillende acten, eerst voogd een zekere Paulus IN ico laas zn., die 0. a. kerkmeester van Tiel was en in 1459 omstreeks 84 jaar oud overleed. Daarna werd Dirk Doyss de Beesde, hun stiefvader, in 1461 voogd over de nog onmondige wee jongste kinderen. (W ij n a n t was in 1461 reeds meerderjarig) In welke familie-betrekking Paulus Nicolaaszn. totPauu s W ij n a n t s zn. stond, is mij onbekend gebleven ; vermoedelijk was hij een neef van den vader van Paulus W ij n a n t s zn Wel bleek mij uit verschillende Tielsche Schepenacten, dat zijn familie tot de aanzienlijke van Tiel behoorde: zijn zoon N i c 0 I a a s au u s zn. (f 1461) was in 1447 rentmeester en was tot 1458 schepen van Tiel; terwijl twee zijner kleindochters huwden met een van D r u t e n en een van Delft.