is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. RAES WlJNANTS.

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1539.

Overleden tusschen 1559—1562.

2. Paulus Wijnants.

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1 540.

Overleden na 16101).

Paulus W ij n a n t s komt voor in schepen-acten van Tiel van 1562 en 1570'). In het laatstgenoemd jaar schijnen alle bezittingen van dezen Bosschen tak te Tiel verkocht te zijn, want na dat tijdstip komen de leden ervan in geen Tielsche acten meer voor.

Van afstammelingen, die hij misschien gehad kan hebben, bleek mij niets.

3. Mechteld Wijnants.

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1542.

schepenacten van den Bosch. Doch ook in een schepenacte van Tiel komen zij met hunne voogden voor. In deel 1549-1554 folio 37 verso lezen wij toch : „W ijnant Pauwelss (d.i. het hoofd ,van het toenmalige Tielsche geslacht) als volmechtich (van) „W ilhem P ij nappels vund meister Pauwels Raessen, „als geconstitueerde momboirs der kynderen wijlen Wijnantzs „zoen wijlen Pauw els Winaltsz, daer moder aff is M a r y „dochter wijlen mr. Raessen, etc. contulit et resignavit Arnt „Arysz die rechte helfft van 22 hont lantz sitis in jurisdictione ,,Santwick, etc. Datum den 29 martii anno 1550."

') In margine van een „Schepenacte van 's-Hertogenbosch" van 1526 staat een kantteekening van 1610, daarin komt nog voor Paulus Wijnants, zoon van wijlen Wijnant Pauwels z. en van wijlen M a r i k e n dochter van wijlen Mr. Raes Raessen.

2) Deze acten zijn: „Tiel 8 Juli 1562: Arnt Jacobss ende P a u w e 1 W ij n a n t s s van den Boosch constituerunt Jan W i 11 e m s"

„Tiel 23 September 1570 : Pauwels W ij nantzs en Jasper H u ij s, van wegen hem selffs en mede als man en momber van van M e c h t e 11 W ij n a n t z, vendiderunt C I a e s H o I I vier mergen landtz in S a n t w i c k gelegen op Keilen ...., enz.

Wie Arnt Jacobs z. was blijkt op blz. 50, Jan W i 11 e m s, vindt men onder den Tielschen tak. In 1562 was, blijkens deze Tielsche acte, Paulus reeds meerderjarig en daar blijkens de Bossche acte van 1559, hij nog minderjarig was, valt het jaar zijner geboorte bij benadering te bepalen.