is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hij, evenals zijn vader, aan de zijde des Konings van Spanje bleef, blijkt uit het op blz. 56 medegedeelde.

De afbeelding van zijn zegel vindt hier een plaats. Zijn zilveren zegelstempel berust thans bij het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch.

Hunne kinderen waren:

1. Hieronymus Wijnants van Resant.

1576—1640 (Zie blz. 71).

2. Elisabeth (Lijske) Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 6 Februari 1578. ') Overleden

3. Paulus Wijnants van Resant.

± 1580—1656. (Zie blz. 73).

4. Cornelia Wijnants van Resant.

Geboren ± 1582

°verleden voor 1644^

Huwt

Rogier van Outvorst, zoon van Goyart van Outvorst en van Geboren

Overleden Voor 1644.

van Outvorst Ult dlt huwelijk sproten 4 kinderen. s)

') Doopboek St. Janskerk, dl. 1565—1579: „Lijske filia Paulus W ij n a n t s, susc. Willem Danckers, M a„r y k e Rombouts wed".

') Onder de stukken, betreffende dezen tak, berustende op het Pro\inciaal Genootschap van K en W. te 's-Hertogenbosch, komt voor een transport-acte d.d. 15 Oct. 1644, waarin Maria (reeds overleden), Goyart, Bar ba ra en C a t h a r i n a, kinderen van wijlen Rogier Goyarts van Autvorst en Cornelia, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Paulus W ij n a n t s, eenige goederen onder Schijndel, en een huis aldaar gend. „Lutteleinde", overgedragen aan hun oom Paulus W ij nants van Resant. (Zie deze acte in Bijlage M hierachter.)