is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marten (Martinus) Wijnants,

zoon van Hiëronymus Wijnants en van Cornelia Bloeymans (van blz. 58).

Geboren omstreeks 1551.

Overleden na 1603').

Ondertrouwt te 's-Hertogenbosch 21 Januari 1575 a). Huwt te 's-Hertogenbosch 1 Februari 1 575.

Dingena van Casteren, dochter van Jacob

van Casteren HERMANszn. en van Anna van Broechoven GusBERTsdr.3).

Geboren

Overleden na 16004).

Uit dit huwelijk sproten :

1. Elisabeth (Lijske) Wijnants. v. Casteren.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 11 November 1576 5).

Overledenö)

') Zie de acte medegedeeld op blz. 53.

') Trouwboek St. Catharina, dl. 1570-1578 . „M a r t e n, filius Jeronimi Wijnants et Dingena, filia Jacobide Casteren; getrouwd St. Jan, 1 febr."

3) Zij hertrouwde met Clement Adriaenszn.

') Tot de stukken, betreffende dezen tak op het Prov. Gen. van K. en W. te 's-Hertogenbosch, behoort een scheiding van goederen van Jacobus van Casteren en Anneke zijn huisvrouw door Herman van Casteren en Marten W ij nants als man van Dingena van Casteren, d.d. 22 Juli 16.. (onleesbaar).

Idem, 19 April 1586. De discrete Herman Jacobsz van Casteren en Jenneke dochter A rn t Wou ters z. zijn huisvrouw, de laatste krank zijnde, deponeeren olographisch testament; daarna op 28 Juni de man ak langstlevende met Jacob Arntss als broeder van voorz. Jenneke; Geertruyd wed. Arnt Jacobss; Anneke n, wed. Clement A d r i a e n s z. en Marten W ij nants als naeste vrinden van testateuren, verzoeken opening van het testament. (Zie verder Bijlage M hierachter).

#) Doopboek St. Jan, dl. 1565-Febr. 1579 : „L ij s k e filia M e r t e n „W ij n a n t s, testes: Merten Moens en Jenneke A erts dr„in de Druyf achter de Mandemakers".

") In de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch trouwen op 12 April