is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Paulus Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 1 Februari 1S79i) Overleden

3. Leunis Wijnants. (Zie blz. 80).

4. Maria Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 2 April 15859) Overleden na 1623 3)

5. Hendrik Wijnants. (Zie blz. 81)

„conjuges; susc. Jo hannes Wijtmans nomine HuberMatthVe Wiitemart-f ^ J°Sina Wijn»"ts, vidua

„i*i diinae Wijtman s .

Een andere Josina W ij n a n t s, een generatie jonger en welke

uUTTh VHerm°Kht,te PlaatSen' vindt men in de nu volgende acte nar P d,°0pb0eRk getrokken: „30 September 1638, Catharina „par.. Paulus Raessen et Josina Wijnants rnni • „susc : P a u I u s W ij n a n ts et I d a uxor J o i s Wijt m a n s "

Deze Paulus Raessen was ongetwijfeld een lid uiteen jongere generatie van de op blz. 51 vermelde familie Raessen Waren dus de fam.l.En Wijtmans en Raessen blijkbaar ieder' reeds tweemaa laan de familie Wij n a n t s geparenteerd, de zaak wordt nog ingewikkelder als wij weten, dat de op blz..58 vermelde familie Wijnants van Heusden weder aan de familie Wijtmans verwant was, want de in dien tijd levende Mattheus Wijnants van Heusden was 4 Mrt. .042 getrouwd met Ca tsarina V\ ij m a n s terw'j), om de zaak nog ingewikkelder te maken deze laatstgenoemde M attheus W. van Heusden weder weduwnaar w as van Henrica Herincx, welke familie H e r i n' c x weder aangehuwd was, blijkens het op blz. 62 medegedeelde, aan defami-

H k ,eSant Het 15 dus hoogst lastig de W. v R's hier te onderscheiden van de W. v. Heusden's

>) Doopboek St. Jan, dl. 1565-79 :„Pauwels, filius J a n W ij„nants, testes: Meerten Wijnants et Geertruyd Stoters" ' wh u Catharina, dl. 1579-1595: „Maria, Jan W ij.' „n a n d s(dochter); (get:) Hiëronymus Wijnands, Lijsf i" z e S e r s en M a r i a B I o e y m a n s". De hier genoemde tweede getuige kan de L ij s k e n Wijnants zijn, vermeld in noot (6) van bladzijde 65. vc.meia in

■') Als Maria Joës W ij n a n t s is zij doopgetuige od 15 Maart 1623 bij den doop van een kind van Henricus Snaevels

an Tke H H2'1 deZe'fde 'S a'S de Maria WUnands van R es and e, die nog in de 1656 als doopgetuige voorkomt durf ik niet te beslissen. (St. Janskerk.) voorKomt,