is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Paulus Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 19 Januari 1607 !). Overleden

2. Dirk (Iheodorus) Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 1 September 1608®). Overleden

3. Wijnant Wijnants.

Gedoopt ± |60g

0verleden na 1633.

Op 7 Mei 1626 is bij den doop in de St. Catarina-kerk van i n 3 n d u s, zoon van Theodorus van Berckel, getuige Winandus. Hieronymi Winants; ook in 1632 ert 1633 komt hij nog, onder dien naam als'

uuuygeiuige voor.

Hieronymus Wijnants van Resant hertrouwde

II. Johanna Conincx, dochter van Ge-

rard Conincx en van Geboren

Overleden omstreeks 1640.

Zij komt voor als doopgetuige bij den doop van Barb a r a, dochter van PaulusWijnantsvan Resant (zie blz. 78).

Hieronymus Wijnants schijnt in 1600 uit 's-Hertogenbosch naar Tongerloo te zijn vertrokken. Eertijds lag in de abdijkerk aldaar zijn grafsteen, waarop:

„Hier leijt begraven Hieronymus Wijnants van „Rosan, secretarius van desen godtshuyse dentijdtvan „XXXI jaeren, sterft den 9 febr. 1640 ende juffr. Joanna „Conincx sijne huysvrouwe. Bidt voor de sielen." Met

worden. Voetstoots behoeft evenwel niet aangenomen te worden dat hij een W ij n a n t s van Resant was, omdat, blijkens blz.' 58 nog andere families Wijnants in dien tijd te's-Hertogenbosch voorkwamen.

') Doopboek St. Catharina kerk, dl. 1604-1600: „Pauwels

„Wijnans, susc. Rjtger van Berckel et Barbara Wii„n a n s".

) Idem : „D i r k, filius HiëronymiWijnants, susc. A r i e n „J a n s z et (onleesbaar) Mae s".