is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit huwelijk sproten 3 kinderen, die eveneens hierna volgen. I!l

"S WiJnants van Resant P a u I u s2n. was lakenkoopman te 's-Hertogenbosch en woonde aldaar nabij de voormalige Gevangenpoort.

Door zijn eerste huwelijk behoorde hij tot de verwanten van H e s t e r v a n Grinsven, die de naar haar genoemde Fundatie gesticht had en waarvan collator zou zijn een van haar bloedverwanten. Van dit recht deed hii hij acte d.d. 22 October 1653 afstand ten behoeve van Gemalin T>'lem,an van beugel en diens afstammelingen. Deze laatste was Hervormd en gehuwd met zijn schoonzuster Josma v a n C a s t e r e n. (uit hen stamt de tegenwoordig adellijke familie van B reugel) ')

Hij onderteekent op 25 Juni 1646 het testament te Eindhoven van Marcel is H e r i n c x, als voogd over de nage aten kinderen van dezen bij zijn zuster Anna Uit de minuut van het testament blijkt, dat de onderteekening was: P. Wijnants van Rosan.

In de laatste jaren van zijn eerste huwelijk (1629) verfde Prins Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch en werden de Katholieken, waartoe ook hij behoorde van de regeering uitgesloten.

, ,He' testament van hem met zijn eerste echtgenoote d.d. 10 Mei 1629 voor notaris A. van Broechoven berust onder de stukken, dezen tak betreffende, op het I rov oen. van K. en W. te 's-Bosch, zoo ook het huwelijkscontract tusschen hem en ;ijn tweede vrouw d d 14 April 1632.

Hare handteekening vindt hier hare plaats:

„van Wij|en Jenneken van Casteren, ende J u d i t h, dochter wijlen Jasper W i 11 e m sz. van H e e s e w ij c k siin „ondertrouwt den 16en April 1632, coram van de G ra effen „Eyck; endegetrouwt coram Bern agi 6 n en v a n Hamel

„dato den vijf may anno 1632", '

') Zie over dit alles: Studiebeurzen, door Jhr. A. vander Does de Wil l_e bols, 1905, deel II, blz. 35 en 124. Daar komt in voor. „Verklaiing van Willem van Achelen en Paulus