is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Paulus Wijnants van Resant. Geboren Overleden

± 1657. na 1693. *)

') Wel worden zij vermeld in een Schepenacte van 's-H e rtogenbosch van 12 Juni 1693 reg. no. 461, folio 42 verso) en in één van 14 Juli 1693 (reg. no. 481, folio 33) zoodat zij na dat jaar zijn gestorven.

In eerstgenoemde acte ontslaan zij onder dankbetuiging Paulus Wonders (hun neef) van de administratie „over de naerlatenschap hender ouders," terwijl laatstgenoemde acte aldus luidt: „Andries Schoneus als wettich man ende momboir van „Barbara docht' Herman van Rosandt, Paulus oock „soone Herman van R o s a n d t, soo voor haer selven alsmede „in den naine van Herman van Rosandt hennen absenten broeder, daertoe gemechticht door crachte van autho„risatie etc. . . . hebben sij wettel, ende erffelijck vercocht Jan „H e n d r i c k Smits . . . een seste part in eenen camp hoeylandts, „gen. de Stroeylaecken, gelegen onder Schijndel, etc. . . . soo ende „gelijck tselve hun van henne ouders is aenverstorven etc."

In de doopboeken van St. Catarina komen in 1687, 1691 en 1694 eenige kinderen voor van Andreas Schoneus en Barbara van Rosande. (sic)

Misschien was Andreas Schoneus een zoon van dien J acobus Schoneus, die als c h i r u r g ij n,'met een zekere G u i I i e I m a W ij n a n t s, op 24 Mei 1641 doopgetuige is bij den doop van Paulus, zoon van Joannes Pauli Delmans en van Guilielma Winandi. Wie deze Wijnantsen zijn, bleek mij niet.

Een Mr. Adriaan Schoneus, was in 1727 lid der lllustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.