is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan van Doem (Dom, Doirn) woonde te 's-Hertogenbosch.')

Uit dit huwelijk sproten kinderen. 3)

4. Hendrik Wijnants.

Geboren -I- 1 511.

Overleden vóór 1562.»)

Ongehuwd.

5. Gerrit Wijnants

± 1512-—1553. (Zie hlz. 119).

6. Reyner Wijnants.

Geboren 1 S14.

Overleden tusschen 1553—1562.

Reyner Wijnants was priester en vicarius van St. Brigitta-Altaar in de St. Maartenskerk te Tiel.4)

') Misschien behoorde hij tot de familie van Dooren of de S p i n a, welke aldaar in de 15e eeuw in de regeering zat, zegelde met een van bladeren en knopjes voorzien (rozen?) boompje, doch later het hiervoor afgebeelde wapen voerde.

') In Zandwijksche signaten komt in 1555 vooreen Christ offel van Dom, in 1557 een Johan van Dom, en in 1567 een Hendrik van Dorn.

Tot de kinderen van Jan van Dorn en Anna Wijnants behoorde in ieder geval Johan van Doern, overl. voor 1577 gehuwd met Elisabeth van W e e r t S e r v a e sdr., bij wie twee kinderen Servaes of Jerephaes van Doern en Anna van Doern gehuwd met Hans van Donck, allen te 's-Hertogenbosch. Elisabeth weduwe Jan van Dorn hertrouwde voor 1577 met Lambert van Achelen; zij komt voor in Zandwijksche schepenacten van 19 Sept. 1577, 8 Mei 1580 en 20 Apr. 1591.

:') Hij is de eenige der 8 kinderen van Wijnant Paulussen Jan szn. die nimmer in een acte van Tiel of Zandwijk genoemd wordt en derhalve vermoedelijk jong gestorven.

4) Zie: S c h e p e n a c t e van Tiel van 18 Juni 1546 : „W i„n a 11 J a n s s contulit et resignavit heren Reiner Wijnaltzs, „priester en vicarius van Sunct Bergitten Altair" etc.

In een dergelijke acte van 27 Juli 1547 heet hij „domino R e inero Winand i," en in een van 13 Juni 1553 „her R i e n e r W ij n a n t z s.".