is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Vermoedelijk: Jan WiLLEMszn.

Hij komt voor in Schepenacten van Tiel van 1537-1565 en in een van Zandwijk van 1562. Mij bleek niet, dat hij werkelijk een zoon was van Willem J a n s z., daarvoor pleit, dat hij dikwijls voorkomt in acten te samen met andere leden van het hier te behandelen geslacht, en ook dat hij (o. a. in acten van 8 Juli 1562 en 26 Dec. 1565) als gemachtigde optreedt te Tiel voor verschillende leden van den tak, welke toenmaals te 's-H e r t o g e n b o s c h g e v e s t i g d w a s.

2. Anna WiLLEMsdr. ')

Geboren

Overleden tusschen 1547—1551.

3. Hadewich (Heesken) WiLLEMsdr. ')

Geboren

') Op hen hebben betrekking de ondervolgende schepenacten van Tiel, die duidelijk ook de onderlinge familie-verwantschap bewijzen:

Deel 1543-1548; folio 79v*o; „Jann Geritzsen contulit et „resignavit Johan Pauwelssen tot behoeff W i I h e m Pau„welssen twee jongste kinderen, Anna und Heess, „ge sus teren, drie golden gelderssen rider gulden, etc. actum den 14 maii anno 1544."

Deel 1543-1548; folio 81 vso: ()T h o n i s Buyt contulit W ij„n a 11 J a n s s tot behoeff Wilhem Janss, sijns broers „kynderen, Anna und Heesken 3 golden phil. burgund. „guld. etc., actum den 23 maii anno 1544."

Deel 1543-1548; folio 281vso: „Heylken van Maren „van wegen hoers selffs ende als volmechtich Hyllyken hoir „suster kynt, cum tutore; Anna ende Hesken Wilhem „Pauwelsdochteren, cum illarum tutore, contulerunt Do,,r i c k Geritz, alle hoir aenpart etc. op domum et aream sitas „in die Hoochstrait, etc.; en verder: „D e r i c k Geritzss pro„misit Heylken van Maeren, Anna en Hesken Pauls„d o c h t e r e n 15 ph. guld. etc. Actum den 12 decembris anno 1547".

Een aandachtige beschouwing dezer 3 acten zal doen zien, hoe de namen in dien tijd verwisseld en willekeurig veranderd werden, en hoe in stede van Janss en W i 11 e m s s als patroniemen, Paulussen van patroniem als 't ware familie-naam wordt.