is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Claerbolt Wijnants,

zoon van Wunant JANSzn. en van Engel van Geysteren (van blz. 110)

Geboren omstreeks 1520.

Overleden tusschen 1565—1585.

Huwt voor 1554. ')

Maria van den Heuvell, dochter van Lambert Gijsbertsz. en van Eymbfrta van den Heuvell JANsdr. ll Geboren

OveHeden v. d. «cuveii

Claerbolt Wijnants was in krijgsdienst; dit blijkt uit eender bijlagen van het proces vermeld op blz. 135, waarin zijn neef Hendrik Wijnants schrijft : „welcke Claerbout was een Kriechsman „ofte den Kriech lieffhebbend e".

Hij verkoopt aan zijn behuwd-neef Jan Hendrik szn. van Groll op 4 Jan. 1565 zijn aandeel in het „S t r ijwertken boven Tiell gelegen," waarmede zeker bedoeld

') In een S c h e p e n a c t e van Tiel van 21 Mei 1554 komt C I a i r b o 11 W ij n a n t s voor het eerst voor met zijn echtgenoote.

a) In alle acten van Tiel, waarin zij genoemd wordt, heet zij Maria van den Heuvell; blijkens ondervolgende schepenacte van 's-Hertogenbosch (reg 199, folio 58) droeg zij den naam van haar grootvader van moederszijde: „28 A u g. 1557, F r a n c i s„cus Millinck, Johannes Keijen en Johannes van „Tesselt als bij procuratie voor burgemeesteren en schepenen „van Tiel gemachtigd door Clareboldo filio Wijnandi „Pauwelsz als man van Maria filia Lamberti Gijs„bertss ab e o d e in quondam Lamberto et Eym„berta filia Johannes van den Hoeve I, dragen tweederde in een rente van 2 mud rog op den Steegenbeempd onder „Asten, welke rente Jan van Breugel, institor, eertijds tegen „Reinier Haengreve verkreeg, en die Hendrik zoon van „wijlen Dirk van den H o e v e I en A I e y d a zijn huisvrouw „dochter van wijlen Hubert Roelofsz. van Hees aan ge„genoemde Maria bij testament legateerden, op aan G ij s b e r t „zoon van wijlen Hubert (bij Eymberta voorn.) ten behoeve ,van hem zelf en van Joostken zijne zuster."