is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan (Jan) Wijnants van Resant,

zoon van Willem Wijnants en van Cornelia van den Bosch (van blz. 125).

Geboren vermoedelijk te 's-Hertogenbosch en in 1546. Overleden te Tiel 7 Januari 1613. J)

Huwt kort voor 30 Juni 1575.

Joanna de With,s) dochter van Willem de With HENDRiKszn., schepen en burgemeester van Tiel, en van Margaretha Schull WoLTERsdr.

Geboren

ni i - J _

de With wvcneuen

Jan Wijnants van Resant Willemszn. volgde in 1585 zijn vader na diens overlijden op als collator en verus patrones der twee vicariën in de St. Maartenskerk te Tiel en maakte van het recht van collatie gebruik voor zijn toenmaals nog eenigen zoon C o r n e I i s en voor den zoon van zijn broeder Willem, (zie blz. 143). Hierover had hij te samen met zijn broeder van 1585 tot 1587 een langdurig proces te voeren tegen zijn neef Hendrik Wijnants van Resant, (zie blz. 135—136) welk proces door hen verloren werd. *)

Buurmeester van Zandwijk.4)

Kerkmeester van de St. Maartenskerk te Tiel 1586 1587 1588, 1589, 1590, 1591, 1595, 1596, 1597, 1598,'l 599.'*) '

') Blijkens bijschrijving in het Schepenregister van Tiel achter zijn benoeming tot schepen op 1 Januari 1613, „obyt 7 Januari"dus bijna 67 jaar oud.

') Zie ook S c h e p e n s i g n a a t van Z a n d w ij k van 30 Juni 1575, waarin „Jan W ij n a n t z s en sijn echte huysfrouw J ohanna de Witth" elkander het vruchtgebruik hunner goederen verzekeren, (tuchtigen). De With is een oude Tielsche familie welke reeds vroeg daar voorkomt.

a) Zie verder hierover op blz. 135-136 en Bijlagen K en L hierachter.

) Zie. Gerichtssignaat van Tiel van I Nov. 1503

)Schepeniegisters van Tiel; de begeving der stadsambten op 1 Januari van ieder jaar.