is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geertruyt GerrK Aelbertsdr. hertrouwt in 1602 met

jerephaes van Grootvelt Jerephaeszoon, ')

overleden na 1625.

Jerephaes van Grootvelt, geboren te Tiel, hertrouwt nog als weduwnaar van Geerte Alberts, te liel 30 Mei 1623 met Gerritjr Compact*

v. Groeve!..2) van Gorinchem, weduwe van Frederik Sintro.m!

(zie noot 1 blz. 136) wordt o.a. vermeld, dat zijn vader Willem Wijnants zonder kinderen na Ie laten, stierf. In 1583 en 1585 leefde■ Gerrit evenwel nog als kind, daar namens hem, zijn vader in 1585-87 over die zelfde vicarie ee.i proces voerde. (Zie blz 135) Nu zijn de opgaven in het bovenbedoelde stuk van het proces over 1616 niet altijd zeer juist; zoodat het wel mogelijk is, dat Gerrit ijnants Willemsz. niet jong gestorven is, doch Tiel verlaten heeft en zich elders gevestigd heeft. Zoo wordt in een

Vreeradgedingsignaat van T i e I van 29 Nov. 1023 vermeld een Geert Wijnants, die kort te voren is overleden. Misschien is dit dan bovenbedoelde Gerrit W. Een Gerrit W ij n a n t s is omstreeks 1618 gehuwd met Maria C o n i n c x die omstreeks 1658 overleed; hunne 2 kinderen waren: EIS ken W ijnants, ongehuwd overleden te Leiden in 1691 en Maria Wijnants, geb. 4 1622, begraven te Tiel 20 Apr. 1695 huwt omstreeks 1654 met Jan V o s c h, zoon van Marten Vosch begr. te Tiel 25 Juli 1707 ; zij hadden 3 kinderen, n. I. Maria Vosch' gehuwd met D in ge man Cadijck, Willem Vosch en Marten Vosch. Een en ander bleek uit verschillende acten van ie en Zandwijk. Zooals boven werd gezegd, is het mij onbekend gebleven of deze Gerrit W ij n a n t s, wiens huwelijk met Maria

u/° n " C V,k- tevergeefs te Tiel zocht. dezelfde is als de zoon van Willem Wijnants en Geertruyt Aelberts. In ieder geval komt geen der hier vermelde personen ooit voor met den naam van W ij n a n t s van R e s a n t, doch steeds alleen als W ij n a n t s

! Pe ? l ° ? 1 V 0 ' VS (V 3 " G r 0 e 1 f e ' t) behoorden tot de alleroudste Tielsche families en komen in de 15e en 16e eeuw voor als j o n k e r. Over de hen geweigerde toelating tot de Ridderschap van Nijmegen, zie men de inleiding van Mr P. van Meurs' werk over die Ridderschap. Later raakten zij in verval; een tak ervan die katholiek bleef, vestigde zich in Overijsel en ging over in de familie Helmich van Baak.

*) Door een vergissing bij het teekenen is het St. Andrieskruis voorgesteld met uitgeschulpten rand: het is echter een gewoon kruis.